مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (258)

1-4-2-داوری در قرآن و روایات :381-4-2-1-مفهوم داوری در فقه :381-4-2-2-داوری در قرآن :391-4-2-3- داوری در روایات401-4-3- نظرات موافقین و مخالفین مشروعیت قضاوت تحکیمی:411-4-4- سابقه تاریخی داوری :421-4-5- انواع داوری:431-4-5-1- داوری داخلی و داوری بین المللی431-4-5-1-1- Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (256)

2-1بخش اول:انعطاف پذیری142-1-1 انعطاف پذیری منابع انسانی142-1-2 نئوری انعطاف پذیری شناختی راند جی. اسپیرو162-1-3 دیدگاه روانشناسی شناختی172-2 بخش دوم: مقاومت در برابر تغییر سازمانی182-2-1 تعریف تغییر182-2-2 تعاریف تحول در سازمان182-2-3 مدیریت تغییر192-2-4 تغییرات فردی192-2-5- تعریف Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (255)

نخست؛ تأکیدی وجود دارد بر آنچه روزمره اتفاق می‌افتد، یعنی برنامه‌های یکنواخت و تجارب تکرارشونده بدیهی انگاشته شده و باورها و اعمال، جهان معمولی پیش پاافتاده که وقایع بزرگ و امور خارق العاده در آن Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (253)

ÇíÑÇäÊјíåÇãÑí˜ÇÊáİÇÊ ÚÇÏí(ÏÑÕÏ)Óä ˜ÔÊÇÑ(ÑæÒ)1050441˜ãÊÑ ÇÒ 341æÒä ˜ÔÊÇÑ(˜íáæÑã)ÖÑíÈ?ÊÈÏíá3/23/21/2 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات Read more…

By 92, ago