Category Archives: فایل های رشته مدیریت

نگارش پایان نامه در مورد پنج شاخص عملکرد را برای اندازه گیری عملکرد تجاری

یک معیار عینی می تواند به صورت مستقل ارزیابی و تایید شود. فعالیت یک کارمند را می توان به صورت ذهنی و بر اساس مشاهدات مافوق وی ارزیابی نمود اما باید توجه داشت که مافوق مذکور بایستی اطلاعات کافی در اختیار داشته باشد تا قادر به داوری منصفانه گردد. علاوه بر این وجود اعتماد کامل نیز ضروری می باشد زیرا فرد زیردست باید از منصفانه بودن قضاوت ذهنی مذبور مطمئن باشد. معیارها بر اساس درجه ی کمال و پاسخگویی نیز متغیرند. یک معیار کامل تمامی جنبه های موفقیت را در بر می گیرد.

یک معیار پاسخگو منعکس کننده ی فعالیت هایی است که یک مدیر برآنها نفوذ دارد. به عنوان مثال: سرعت، برای سنجش میزان مسافت طی شده از بوستون تا ونکوور، معیاری پاسخگو اما ناقص است. راننده می تواند با افزایش یا کاهش شتاب وسیله ی نقلیه بر این عامل تاثیر گذارد اما چون تعداد و زمان توقف ها را لحاظ نمی کند ناقص است.

در یک کسب و کار، قیمت سهام به عنوان یک معیار کامل عملکرد مدیر ارشد در نظر گرفته می شود زیرا تمام اقدامات مدیریت در نهایت در قیمت سهام آن شرکت منعکس می گردد. البته قیمت سهام، نرخ های بهره و عوامل دیگری را که خارج از کنترل مدیران ارشد هستند نیز منعکس می سازد. بنابراین به طور کامل پاسخگوی اقدامات آنان نیست. از سوی دیگر معیارهای سود دهی مانند نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) مسئولیت تمام اقدامات مدیران ارشد را بر عهده دارد اما این معیارها کامل نیستند زیرا بازتاب ارزش آتی تصمیمات بلند مدت از قبیل سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید نمی باشد. برای افزایش پاسخگویی معیار های عملکرد، کارکنان رده ی پایین تر معمولا بر اساس فعالیت های حیطه ی کنترل خویش مورد سنجش قرار می گیرند.

افراد در رفتارهایی که سبب افزایش معیار می شود، شرکت می کنند اما این امر افزایش اندکی در ارزش کلی شرکت خواهد داشت (سایمونز،۱۳۸۵). بنابراین می توان گفت اگرچه عملکرد می تواند معانی متنوعی داشته باشد اما به طور عمده از دو دیدگاه می توان به آن نگریست: نخست مفهوم ذهنی که در وحله ی اول مرتبط است با عملکرد شرکت ها نسبت به رقبای آنها و دیدگاه دوم مفهوم عینی است که بر پایه ی اندازه گیری مطلق عملکرد می باشد (Sin, 2005,). در گذشته عمدتا شاخص های مالی مستقیما از سازمان ها یا از منابع ثانویه به دست می آمدند. بعد ها به قضاوت داورانه ی پاسخگویان داخلی و خارجی سازمان گرایش پیدا شد. آنها اغلب هر دو شاخص مالی، عملیاتی و تجاری را تحت پوشش قرار می دادند. در برخی از مطالعات نوعی سازگاری قوی بین معیار های عینی و ذهنی یافت شد اما برخی دیگر از مطالعات تفاوت هایی را بین این دو رویکرد تشخیص دادند.

معیار های عینی عملکرد، به سختی حاصل می شوند و یا اینکه پایایی کافی ندارند. رویکرد ذهنی، اندازه گیری ابعاد عملکرد از قبیل ارزش نام تجاری یا رضایت مشتری را تسهیل می کند. اندازه گیری ذهنی همچنین تجزیه و تحلیل مقطعی داده های مربوط به بخش ها و بازار ها را تسهیل می نماید. به دلیل آنکه عملکرد می تواند در مقایسه با اهداف شرکت یا اهداف رقبایش، قابل اندازه گیری شود. ارزیابی ذهنی همچنین باعث می شود که اثرات آهسته و ویژه ی استراتژی سازمان در نظر گرفته شوند. این امر موجب می گردد که دریابیم عملکرد ذهنی نسبت به عملکرد عینی معیار مناسب تری برای سنجش عملکرد بازاریابی است (Benito and Javier, 2005).

البته ذکر این مطلب هم حایز اهمیت است که به خاطر داشته باشیم استفاده از معیار های ذهنی هم برای اندازه گیری عملکرد بازاریابی محدودیت های خاص خود را دارد. مثلا ممکن است افراد در ارائه ی آنها اغراق کنند و آنها را فراتر از مقدار واقعی بیان نمایند (Panigyrakis and Theodoridis, 2007). اصطلاح ذهنی عملکرد به این معناست که امتیاز عملکرد شرکت بوسیله ی طیفی پاسخی در مقایسه با عملکرد رقبای عمده، درجه بندی می شود (Martin et al.., 2007, p:384).

 تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری

پژوهشگران در مطالعات مربوط به عملکرد بازاریابی و مالی، مولفه های مختلفی را برای سنجش آن به کار برده اند. معدودی از پژوهشگران مولفه هایی از عملکرد که با یکدیگر مرتبط هستند را در گروه هایی جای داده و آنها را نام گذاری کرده اند. به عنوان مثال پلهام مولفه های عملکرد را در سه دسته جای داده است:

 1. اثربخشی سازمانی: شامل مولفه های کیفیت محصول، موفقیت محصول جدید، نرخ حفظ مشتری
 2. رشد/ سهم: شامل مولفه های سطح فروش، نرخ رشد فروش، سهم بازار
 3. سود آوری شامل مولفه های نرخ بازده ویژه، (ROE) نرخ بازگشت سرمایه، حاشیه ی سود ناویژه چیکوان نیز مولفه های عملکرد را در دو دسته قرار داده است که عبارتند از:
  • عملکرد بازار: مشتمل برمولفه های حفظ مشتری، جذب مشتری جدید
  • عملکرد مالی: مشتمل بر مولفه های نرخ بازده دارایی، سهم بازار و رشد فروش (بختیاری، ۱۳۸۵)

پاینگراکیس و تئودوریدس در یکی از مطالعات خود، عملکرد شرکت را در مقایسه با رقبای عمده ی آن در سه سال گذشته به وسیله دو دسته از شاخص ها شامل:

 • شاخص های عملکرد مالی: فروش نهایی، نرخ رشد فروش، حاشیه سود ناخالص
 • شاخص های عملکرد غیر مالی: سهم بازار، بهره وری، زمان و دوره ی عمر سهام که مجموعا جز شاخص های ذهنی و غیر مستقیم بودند را مورد سنجش قرار دادند.

در برخی از مطالعات نیز بین معیارهای اثربخشی و کارآیی تفاوت قایل شده اند. به این ترتیب خاطرنشان شده است که پیش تر به تقویت و تثبیت موقعیت بازار قوی، برای مثال: رضایت مشتری، تصویر ذهنی و وجهه مناسب، افزایش فروش، سهم بازار یا موقعیت محصول جدید اشاره می شود. تفاوت بین معیار های موقعیتی (در ارتباط با عملکرد جاری) و معیار های روند (در ارتباط با تغییر عملکرد) می تواند همچنین مورد ملاحظه قرار گیرد. در این مورد سینکولا و باکر بین بعد اثربخشی عملکرد (در ارتباط با موفقیت در مقایسه با رقبا) و معیار های سازگاری با محیط (در ارتباط با موفقیت پاسخگویی همزمان به شرایط و فرصت های متغیر محیطی) تفاوت قایل شدند ( Panigyrakis and Theodoridis, 2007).

بنیتو نیز از سه معیار عینی عملکرد به نام های فروش، سود و نرخ بازده دارایی ها (ROA ) استفاده کرد که فروش، تمرکز بر اثربخشی شرکت در جذب تقاضا داشت که این امر می توانست شاخصی برای موفقیت بازار باشد ولی این مطلب را که چگونه می توان به طور کارآ به چنین موقعیتی دست یافت، منعکس نمی نماید. سود از طریق کارآیی در محاسبه ی حاشیه سود ناخالص نمایش داده می شود و نرخ بازده دارایی به وسیله مقایسه سود در ازای منابع مورد استفاده، تاثیرات اندازه را از بین می برد (Benito and Javier, 2005,). در یک مطالعه در سال ۲۰۰۸ تایلور و دیگران معیار هایی چون بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه های تولید، سازگاری محصول با تقاضای مشتری و سطوح سازگاری خدمات را به عنوان معیار های عملکرد به کار برده و خاطرنشان می کنند که این متغیر های فرعی از بین متغیر هایی انتخاب می شوند که وابستگی بیشتری به رابطه ی بین عرضه کنندگان و فروشندگان در بازار های صنعتی داشته و به وسیله کارشناسان صنعت نشان داده شده اند (Taylor, 2008). دشپانده و همکاران در سال ۱۹۹۳ چهار معیار ذهنی را برای سنجش عملکرد شرکت مورد استفاده قرار دادند که شامل: سودآوری، اندازه، سهم بازار و نرخ رشد می باشد. سینگ و رانچورد نیز در تحقیق خود بر روی صنعت قطعه سازی خودرو در انگلستان، ضمن استفاده از رویکرد ذهنی، دلیل این امر را سختی در حصول داده های عینی از منابع مستند و عدم دسترسی عمومی به آن، به دلیل مخالفت شرکت ها جهت بروز این اطلاعات محرمانه دانسته. با این وجود ایشان پنج شاخص عملکرد را برای اندازه گیری عملکرد تجاری مورد ملاحظه قرار دارند که به شرح زیر می باشند:

 1. حفظ مشتری
 2. سهم بازار
 3. موفقیت محصول جدید
 4. بازده دارایی ها
 5. رشد فروش

این پنج شاخص به وسیله مقیاس طیف هفت گزینه ای لیکرت از ۱= خیلی مخالف تا ۷= خیلی موفق درجه بندی شده است (Singh and Ranchod. 2004).

مطالعات متعدد دیگری وجود داشته اند که آنها نیز رویه مشابهی را برای سنجش عملکرد تجاری شرکت ها اتخاذ کرده اند.  برخی از محققان سازمانی و بازاریابی، عملکرد شرکت را در دو بخش مورد بحث قرار می دهند که شامل یک بعد اثربخشی و یک بعد کارآیی است. این رویکرد استاندارد، اثربخشی شرکت را از لحاظ رشد سود، رشد فروش و رشد سهم بازار و کارآیی شرکت را از لحاظ سودآوری، بازده فروش (ROS) ، بازده سرمایه گذاری (ROI) ، و بازده دارایی ها (ROA) مورد سنجش قرار می دهد (Menguic et al.., 2007: 318). در جدول ۲-۳ پارامتر هایی را که دانشمندان مختلف علم مدیریت در پژوهش های خویش برای سنجش عملکرد بازاریابی شرکت های تولیدی به کار بسته اند، به اختصار نشان داده شده است:

جدول ۲-۳) متغیر های اندازه گیری عملکرد بازاریابی (Vinod and Uma Kumar, 2009)

پایان نامه ها

ردیف متغیر های عملکرد بازاریابی نام محقق سال
۱ کاهش زمان تحویل / رضایت مشتری Vinod Kumar
Uma Kumar
۲۰۰۹
۲ رشد حجم فروش / رشد سهم بازار Kim ۲۰۰۹
۳ رشد حجم فروش / رشد سهم بازار

ارتقای موقعیت رقابتی شرکت

Moen ۲۰۰۸
۴ افزایش حجم فروش / عملکرد کلی شرکت Morgan ۲۰۰۸
۵ رشد فروش / رشد سهم بازار

توسعه محصول و بازار / بهبود کیفیت محصول

Molina

Chandler

۲۰۰۷

۲۰۰۰

۶ متوسط رشد سهم بازار در طی سه سال گذشته

متوسط رشد حجم فروش در طی سه سال گذشته

Green

Inmam

۲۰۰۶

۲۰۰۵

۷ رشد فروش / رشد سهم بازار

ارتقای موقعیت رقابتی شرکت

Tracy ۲۰۰۵
۸ افزایش سهم بازار /  ارتقای موقعیت رقابتی شرکت Zhang

Vickery

۲۰۰۱

۱۹۹۹

۹ افزایش حجم فروش / افزایش سهم بازار

توسعه محصول جدید

Pawel

Narver and Slater

۱۹۹۴

۱۹۹۰

۱۰ رشد حجم فروش / رشد سهم بازار

ارتقای موقعیت رقابتی شرکت

Jaworski and Cohli

Claycomb

۱۹۹۳

۱۹۹۹

 

 

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : منافع یکپارچگی زنجیره تامین – ضرورت استقرار نظام یکپارچه

۲-۲-۲) ضرورت استقرار نظام یکپارچه

تحول در روندهای جهانی، تغییر قواعد رقابت و بروز نیروهای نوین در محیط فعالیت سازمان ها، ضرورت بازنگری در روش های کسب و کار را تشدید نموده و سازمان ها را ناگزیر از همکاری و هماهنگی با یکدیگز جهت ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و در نتیجه کسب منفعتی افزون تر نموده است. بررسی ویژگی های زنجیره تامین سنتی و مقایسه ی آن با شرایط نوین که در جدول شماره ۲-۲-۴ نشان داده شده است، ضرورت استقرار نظام هماهنگی و یکپارچگی را بیش از پیش آشکار می نماید. همانطور که در جدول مذکور مشاهده می شود، در گذر زمان فعالیت ها و روابط مجزا جای خود را به فعالیت هایی یکپارچه و همکاری متقابل داده اند. به طور کلی مهمترین محرک های موج نوین یکپارچگی را می توان بدین صورت بیان نمود:

 • افزایش رقابت بر سر هزینه
 • کوتاه شدن چرخه حیات محصولات
 • تسریع در چرخه ی توسعه ی محصولات
 • جهانی شدن و سفارشی سازی محصولات
 • افزایش کیفیت محصولات

بدین ترتیب استقرار سیستم یکپارچه در زنجیره تامین به عنوان پاسخی به تحولات محیطی توجه بسیاری از سازمان ها را به خود جلب نموده است، به گونه ای که هم اکنون بسیاری از سازمان های موفق، حیات خود را در گرو تعامل بیشتر با همکاران تجاری خود در زنجیره تامین می دانند (Simatupang & Sridharan, 2002).

 تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری

جدول ۲-۴) مقایسه زنجیره تامین سنتی و زنجیره تامین یکپارچه (منبع: Simatupang and Sridharan, 2002)

ویژگی های زنجیره تامین سنتی ویژگی های زنجیره تامین یکپارچه
وجود رقابت میان سازمان ها و تأمین کنندگان توأم با مذاکراتی به شکل برنده- بازنده همکاری میان سازمان ها و تأمین کنندگان توأم با مذاکراتی به شکل برنده- برنده
توجه اندک به تسهیم منافع و مخاطرات اهمیت یافتن تسهیم منافع و مخاطرات
تمرکز کوتاه مدت، توجه اندک به موفقیت متقابل بلندمدت تمرکز بلندمدت، در جستجوی موفقیت متقابل بلندمدت
تأکید بر هزینه و تحویل محصول، توجه اندک به ارزش افزوده توجه جدی به خلق ارزش افزوده
ارتباطات محدود ارتباطات گسترده
برقراری اندکی تعامل بین تولیدکنندگان تجهیزات اصلی و تأمین کنندگان فعال در لایه های سوم به بعد برقراری تعاملات مناسب بین تولیدکنندگان تجهیزات اصلی و تأمین کنندگان لایه های مختلف

 

۲-۲-۳) پیش نیازهای استقرار سیستم یکپارچگی

استقرار نظام یکپارچگی، مستلزم برآورده شدن پیش نیازهای مختلفی است. در این بخش سه پیش نیاز محوری که زمینه ساز ایجاد نظام همکاری پایدار است، ذکر می گردد. اولین نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که برقراری روابط همکاری، ماهیتا مستلزم تخصیص منابع قابل توجهی توسط شرکت ها است. این امر سبب می شود که همه روابط بین شرکت ها را نتوان یر پایه ی یکپارچگی بنا نمود. بنابراین، مدیران باید پیش از استقرار زنجیره تامین یکپارچه، تصمیمات مقتضی را در ارتباط با انتخاب روابطی که می تواند با بهره گرفتن از استراتژی یکپارچگی بیشترین بازدهی را برای شرکت ها فراهم نماید، اتخاذ کنند. در ارزیابی فرصت های یکپارچگی، سازمان باید در برقراری یک ارتباط نزدیک و عمیق تمرکز کند نه اینکه به دنبال یکپارچگی با همه باشد. بنابراین، مدیران بایستی براساس انتظارات خود از منافع و همچنین ریسک روابط با شرکای مختلف، سازمان هایی را که بیشترین تناسب را با کسب و کارشان دارند به عنوان شریک برگزینند. وجود ارتباط و آشنایی دیرین با سازمان، امکان به اشتراک گذاری دارایی های مالی، قابلیت های فنی، نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز، امکان استفاده از شایستگی ها و توانمندی های منحصر به فرد و دسترسی به بازار از جمله معیارهای انتخاب شریک به شمار می روند (Matopoulos et al.., 2007,). دومین پیش نیاز استقرار نظام یکپارچگی، انتخاب فعالیت هایی است که شرکت ها در خصوص آنها به هماهنگی می پردازند. از آنجایی که همه فعالیت ها به یک میزان نیازمند برقراری روابط نزدیک و درگیر شدن در شرکت های یکپارچه نیستند، ضروری است فعالیت های خاصی که نیازمند یکپارچگی میان شرکت هاست انتخاب گردند. تدارکات، مدیریت موجودی، طراحی محصول و توسعه محصول جدید، برنامه ریزی تولید، امور سفارش، حمل و نقل/ توزیع، فروش، مدیریت تقاضا و خدمت رسانی به مشتریان برخی از فعالیت های زنجیره تامین هستند که شرکاء در انجام آنها با به صورت یکپارچه عمل می نمایند (Simatupang and Sridharan, 2002). جدول شماره ۲-۵ منافع ایجاد یکپارچگی در زمینه فعالیت های مختلف زنجیره تامین را نشان می دهد. سازمان ها باید فعالیت هایی را جهت یکپارچگی برگزینند که بیشترین منفعت را برایشان دربر داشته باشد.

 

 

 

 

 

جدول۲-۵) منافع یکپارچگی زنجیره تامین ( منبع: Matopoulos et al.., 2007)

پایان نامه ها

فعالیت های زنجیره تامین منافع یکپارچگی
تدارکات صرف زمان کمتر جهت جستجوی تامین کنندگان و برگزاری مناقصات جدید

تسهیل در مدیریت تامین کنندگان به علت تعداد کمتر آنها

ثبات بیشتر قیمت ها

مدیریت موجودی نگهداری موجودی کمتر

استفاده بیشتر از دارایی ها

طراحی محصول و توسعه محصول توسعه سریع محصولات

به اشتراک گذاشتن دانش و افزایش ظرفیت نوآوری

افزایش کیفیت به دلیل درگیر شدن تامین کنندگان در طراحی

برنامه ریزی تولید افزایش کیفیت محصولات

به حداقل رسیدن انقطاع در تامین

امور سفارش دهی افزایش پاسخگویی
توزیع تحویل سریع تر

افزایش انعطاف پذیری در تحویل

فروش دسترسی سریع به بازارها

افزایش سهم بازار

بهبود فعالیت های ترویجی

مدیریت تقاضا افزایش دقت پیش بینی ها

حل موارد اختلاف در پیش بینی ها

خدمت رسانی به مشتریان بهبود دسترسی به محصولات

کاهش زمان تحویل

 

پس از انتخاب فعالیت ها، سومین موضوع، تعیین سطح یکپارچگی بین شرکاء است. در اغلب نظام های یکپارچع، رویکردی سه سطحی در قالب سطوح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی به نوع یکپارچگی سازمان ها وجود دارد. بدین ترتیب که متناسب با فعالیت های یکپارچگی، سطح روابط فی مابین مشخص می شود. بدیهی است هرکدام از این سطوح دارای الزامات خاصی بوده و بر نظام یکپارچگی شرایط متفاوتی را حاکم می کنند.

ترکیب سه تصمیم فوق، تعیین کننده ی میزان یکپارچگی می باشد. هرچه تعداد  شرکای عضو بیشتر باشد (از دو یا چند همکار به یکپارچگی بالادستی-پایین دستی)، وسعت آن افزون تر می شود. از هماهنگی در زمینه فعالیت های ساده ی زنجیره تامین به سمت هماهنگی در توسعه ی محصول جدید و در نهلیت هرچه عمق هماهنگی بیشتر باشد، از سطح عملیاتی به سمت سطح استراتژیک، میزان یکپارچگی بیشتر خواهد بود (Matopoulos et al.., 2007).

پایان نامه توسعه ی یکپارچگی با تامین کنندگان – انواع یکپارچگی

پایان نامه ها

۲-۲-۵) انواع یکپارچگی

یکپارچگی با دو بعد داخلی و نیز خارجی در نظر گرفته می شود. یکپارچگی داخلی به هماهنگی، تشریک مساعی و یکپارچگی لجستیک با مناطق وظیفه ای دیگر بر می گردد، در حالی که یکپارچگی خارجی (یعنی: یکپارچگی تامین کننده و یکپارچگی مشتری) به یکپارچگی فعالیت های لجستیکی شرکت با مشتریان و تامین کنندگان شرکت، مربوط می شود.

 • یکپارچگی داخلی

یکپارچگی داخلی به مجموعه ای از فعالیت های تولیدی سازگار با یکدیگر اشاره داد که در ارتباط متقابل، اهداف تولیدی را حمایت می کنند (, ۲۰۰۲ Parthasarthy and Hammond). یکپارچگی داخلی به عنوان فرآیندی از تعامل بین بخشی و تشریک مساعی بین بخشی، تعریف شده است که موجب می شود تا بخش ها در یک سازمان منسجم با هم کار کنند. در واقع، یکپارچگی داخلی، درجه ای است که یک تولید کننده، استراتژی های سازمانی، عملیات و فرآیندهای مربوط به تشریک مساعی و فرآیندهای همزمان را به منظور برطرف کردن نیازهای مشتریان، ساختار دهی می کند (Flynn and  Flynn, 2004). در یک سازمان، سیستم اطلاعات، تمام بخش ها را با هم مرتبط می کند، بنابراین تمامی بخش ها قادرند تا اطلاعات به موقع و دقیق را از بخش های دیگر به دست آورند و در این صورت سطح بالایی از یکپارچگی را کسب خواهند نمود. به علاوه باید ارتباطات یکپارچه بین بخش ها برحسب فرآیندهای کسب و کار و نیز روابط قوی که تعاملات و تشریک مساعی را در کل بخش ها حمایت می کند، وجود داشته باشد (Vickery et al.., 2003,).

 تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری

 • یکپارچگی خارجی

یکپارچگی خارجی تطبیق اهداف و سیاست های تولیدی با نیازهای بازار و نیازهای رقابت شرکت با توجه به محدودیت های محیطی می باشد (,۲۰۰۲ Parthasarthy and Hammond). یکپارچگی خارجی بین شرکت و شرکای خارجی آن اتفاق می افتد، که این اهمیت هماهنگی خریدار/فروشنده را برای ایجاد مطلوبیت بیشتر، مشخص می نماید. بارات و اولیویرا[۱] (۲۰۰۱)، پیشنهاد می کنند که یکپارچگی وقتی اتفاق می افتد که دو یا چند شرکت، مسئولیت برنامه ریزی مشترک مبادله ای، مدیریت، اجرا و اطلاعات اندازه گیری عملکرد را با هم به اشتراک بگذارند. یکپارچگی رو به جلو و رو به عقب و یکپارچگی مشتری و تامین کننده همگی در این طبقه قرار می گیرند. در حقیقت، یکپارچگی خارجی درجه ای است که تولید کننده با شرکای خارجی خود، برای ساختاردهی استراتژی های برون سازمانی، فرآیندها و عملیات در فرآیندهای گروهی و هماهنگ شرکت می کند (Flynn and  Flynn, 2004).

زنجیره تأمین یکپارچه به عنوان یکی از مزیتهای رقابتی امروز در بازار جهانی شناخته شده است؛ بنابراین ضروری است تا فاکتورهایی که در یکپارچگی نقش دارند، بررسی شوند.  مدیریت مؤثر زنجیره های تأمین نیازمند یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار داخلی در یک سازمان و کل تأمین کنندگان و مشتریان خارجی می باشد. زنجیره تأمین یکپارچه ممکن است به عنوان یک فرآیند تعامل و تشریک مساعی در شرکت هایی که در یک زنحیره تأمین برای رسیدن به نتایجی که برای همه سازمان های درگیر در زنجیره، موردقبول و هماهنگ باشد، تعریف شود. در تحقیقی، لی[۲] (۲۰۰۰) بیان کرد که زنجیره تأمینی که به درستی یکپارچه شده است، هزینه ها را بیشتر کاهش میدهد. همچنین بیان داشت، این یکپارچگی برای شرکت، شرکای زنجیره تأمین و ذینفعان ارزش ایجاد میکند.

 

راسنزینک[۳] و همکاران (۲۰۰۳)، نیز در مقاله ای تحت عنوان تأثیر استراتژی یکپارچه سازی روی توانمندی های رقابتی و عملکرد کسب وکار، ثابت کردند که چنانچه میزان یکپارچگی در زنجیره تأمین بیشتر باشد، کیفیت محصول، تحویل، انعطاف پذیری فرآیند و رهبری هزینه، نسبت به گذشته بهتر خواهند شد (Romano, 2003). کیم[۴] (۲۰۰۹)، در مقاله ای با عنوان بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم زنجیره تأمین یکپارچه روی عملکرد شرکت، به بررسی ارتباطات علّی بین اعمال مدیریت زنجیره تأمین، توانمندی های رقابتی، سطح یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت پرداخت و دریافت که در شرکت های کره ای زنجیره تأمین یکپارچه کارا ممکن است نقش مهمتری برای رقابت مدیریت زنجیره تأمین بازی کند در حالی که در شرکت های ژاپنی روابط متقابل نزدیک بین سطح اعمال مدیریت زنجیره تأمین و توانمندی های رقابتی ممکن است تأثیر معنادارتری بر روی رقابت مدیریت زنجیره تأمین داشته باشد. دو[۵] (۲۰۰۷)، نیز، با بررسی یک مطالعه موردی از گروه شرکت های موفق صنایع یی ین، به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی از طریق زنجیره تأمین یکپارچه بود و دریافت که موفقیت های شرکت ها به علت سرمایه گذاری بالا در تکنولوژی اطلاعات می باشد و نیز دریافت که یک استراتژی کلی در زنجیره تأمین باید در توسعه و تهیه محصول جهت ایجاد تأثیرات بهینه برحسب هزینه و کیفیت، بهبودهایی را ایجاد کند (Du, 2007,).

راث و میلر[۶] (۱۹۹۹)، بیان داشتند که اخیراً اثبات شده، اگر اعضای بالادستی و پائین دستی بتوانند ارتباط اطلاعاتی سالم ایجاد کنند و مکانیزم ها را با هم به اشتراک بگذارند، توانمندی پاسخگویی سریع به تقاضای بازار بهبود خواهد یافت. مالونی و بنتون[۷] (۲۰۰۰)،در تحقیقی، دریافتند که یکپارچگی تأمین کننده، می تواند جهت موفقیت در صرفه جویی هزینه از جنبه های زیر به شرکتها کمک نماید:

 • اقتصاد مقیاس )در سفارش، تولید و حمل و نقل(
 • کاهش هزینه های اجرایی و هزینه های تغییر
 • بهبود استفاده از دارایی ها (Lin, 2009).

استیونز[۸] (۱۹۸۹)، پیشنهاد می کند که شرکت ها ابتدا به طور داخلی یکپارچه شوند و سپس یکپارچگی را به دیگر اعضای زنجیره تأمین گسترش دهند.  شرکت ها معمولاً یک فرآیند یکپارچه را که از طریق سه مرحله به وجود میآید، دنبال میکنند.

 • در مرحله اول، هیچ یکپارچگی وجود ندارد
 • در مرحله دوم، شرکت ها به طور داخلی یکپارچه می شوند: فعالیت های لجستیک آنها با فعالیت های واحدهای وظیفه ای مثل خرید، تولید و بازاریابی یکپارچه می شود
 • در مرحله سوم، یکپارچگی به دست آمده در مرحله دوم، به دیگر اعضای زنجیره تأمین مثل تأمین کنندگان و مشتریان گسترش می یابد (Kim and Cavusgil, 2009).

[۱] Barratt and Oliveira

[۲] Lee

[۳] Rosenzweig

[۴] Kim

[۵] Du

[۶] Roth and Miller

[۷] Maloni and Benton

[۸] Stevens

پایان نامه درباره مدل توسعه ی یکپارچگی با تامین کنندگان

۲-۲-۶) مدل توسعه ی یکپارچگی با تامین کنندگان

مدلی است که چگونگی ایجاد و توسعه ی یکپارچگی را در زنجیره تامین و در سازمان های مختلف نشان می دهد . این مدل از تعدادی اجزای عمودی و افقی تشکیل شده است که اجزای عمودی آن عبارتند از:

 • جزء فرآیند:

شرح مختصری از گام های توسعه ی یکپارچگی است که مراحل مورد نیاز را برای شکل گیری، تکمیل و حفظ یکپارچگی، نشان می دهند.

 • جزء استراتژیک:

آزمون می کند که چگونه انتظارات استراتژیک و ارزیابی های کارآمدی یکپارچگی، به عنوان پیشرفت های اتحاد از طریق گام های توسعه، تکامل می یابند.

 • جزء عملیاتی:
 • پایان نامه ها

توسعه ی تحقیق، معیارها و عملکرد استانداردها را به منظور مدیریت نوعی یکپارچگی توانمند، به بحث می نشیند. در بین گام های افقی، مدیریان بایستی گام های عمودی را که دربرگیرنده ی گام های افقی مورد نظرهستند، مد نظر قرار دهند. در هر گام عمودی، همان طور که از بالا به پایین حرکت می کنیم، مدیران باید جریان های عملیاتی و استراتژیکی را که بر هریک از گام های افقی توسعه ی زیر منطبق هستند، به دقت بررسی نمایند، این گام ها عبارتند از:

 • سطح اول: نیاز به شکل دهی یکپارچگی

بسیاری از شرکت ها به محض اینکه متوجه می شوند برای بهبود عملکرد خود نیازمند تغییر جدی در استراتژی های خود هستند، دست به شکل دهی نوعی یکپارچگی با دیگران می زنند. درک این موضوع که شرکت بایستی عملکرد خود را بهبود بخشد، از عوامل چندی نشأت می گیرد که از آن جمله می توان به رقابت جهانی، انسجام صنعت، ساختار توزیع کنندگان و کانال های عرضه و یا تغییرات تکنولوژی در آن شاخه ی خاص از صنعت اشاره نمود. حتی گاهی مشکلات مربوط به کیفیت باعث می شود، مدیران شرکت ها دست به باز تعریف شایستگی های پایه ای خود بزنند و آن دسته از فرآیندهایی را که برای آنها مزیت نسبی در بر ندارد، به دیگران واگذار نمایند. در پاره ای از اوقات، بخش بازاریابی به دنبال توسعه ی سهم بازار، ممکن است نیاز جدیدی را بیابد که بتواند آن را از طریق توسعه ی اتحاد با دیگران، پاسخ گوید. نکته ی مهم دیگر اینکه، هر نوع ارتباطی در زنجیره تامین، سطوحی از ریسک یا عدم اطمینان را در بر خواهد داشت. بنابراین، به واسطه ی هرگونه تغییری در استراتژی، پتانسیل بهبودی باید ظاهر شود که قدرت توجیه این سطح از ریسک را داشته باشد.

 • سطح دوم: پیگیری یکپارچگی

در جریان پیگیری یکپارچگی، سازمان ها، تعریف مشروحی از استراتژی های جدید خود ارائه خواهند داد و تصمیمیات خویش را به منظور پیگیری یکپارچگی مسالمت آمیز، قطعی خواهند کرد. این امر زمینه های تحقیق به منظور کسب اطلاعات دقیق مرتبط با استراتژی های جدید و همچنین ارزیابی دقیقی از یک شریک بالقوه را دربر خواهد گرفت. اهداف اولیه و اصلی مورد نظر در این سطح، به سرعت تحت بازبینی قرار گرفته و اهداف ثانویه به منظور تصحیح اهداف اولیه و تعیین سطح دسترسی خلق می شوند. در نهایت همین اهداف ثانویه به شناسایی مشخصات استراتژیک و عملیاتی که سازمان های درگیر در اتحاد به عنوان شرکای بالقوه اتحاد ملزم به کنترل و رعایت آنها هستند، کمک خواهد کرد. از طرفی دیگر، فرآیند تعریف معیار انتخاب به سازمان ها اجازه می دهد که به شیوه ی مناسبی تعداد سازمان های طرف اتحاد را کاهش دهند. محققان در مطالعاتشان به این مهم دست یافتند که یکپارچگی های موفق زمانی اتفاق می افتند که ارتباط بین شرکاء در زمینه مواد، محصولات یا خدماتی توسعه داده شده که به طور استراتژیک برای تمام شرکاء، از اهمیت خلصی برخوردار بوده باشد. اما اینکه شیوه ی ممیزی و انتخاب تامین کننده باید دارای چه خصوصیاتی باشند تا بتوان از طریق آنها تامین کنندگان ناب را شناسایی و انتخاب نمود، از اهمیت شایانی برخوردار است. برای این منظور به یک فرآیند گام به گام برای ممیزی ارزیابی و انتخاب اولیه تامین کنندگان نیازمندیم تا بتوانیم تامین کنندگان را ارزیابی، انتخاب و عملکردش را مورد بازبینی قرار دهیم. این فرآیند گام به گام عبارت است از:

 1. گام اول: شناسایی معیارهای کلیدی به منظور ارزیابی تامین
 2. گام دوم: وزن دهی به هر معیار ارزیابی
 3. گام سوم: شناسایی و وزن دهی به زیر معیار های درون هر معیار ارزیابی
 4. گام چهارم: تعریف متریک های ارزش دهی
 5. گام پنجم: ارزیابی مستقیم تامین کنندگا ن
 6. گام ششم: مرور نتایج ارزیابی و تصمیم گیری در مورد انتخاب تامین کنندگان

 • سطح سوم: تثبیت یکپارچگی

پس از اعمال یک ارزیابی دقیق، با بکارگیری معیارهای انتخاب توصیف شده در سطح دو درخصوص شرکای زنجیره تامین، هر سازمانی می تواند گروه کوچکی را که به مرحله ی نهایی راه یافته اند، به یک یا دو تامین کننده که بیشترین انطباق را با ایده آل های آن سازمان دارند و همچنین بیشترین تعهدات را در قبلا موفقیت اتحاد به گردن گرفته اند، محدود کند. پس از انتخاب این شریک نهایی، دو سازمان به منظور شکل دهی یکپارچگی میان خود، متعهد می شوند. این تعهد می تواند از طریق یک توافق زبانی و شفاهی یا از طریق یک قرارداد کبتی رسمی، ابلاغ شود. پس از این مرحله، قرادادهای کتبی ممکن است اساسا به واسطه ی طول زمانی برقراری اتحاد، مفاد و مضمون، سطح رضایت و سطح جزییات قرارداد تغییر کند.

 

منابع پایان نامه – به کارگیری و استمرار یکپارچگی

پایان نامه ها

 • سطح چهارم: به کارگیری و استمرار یکپارچگی

یکی از توافقاتی که بین شرکاء در این مرحله به تصویب می رسد، منابعی هستند که به منظور تامین تعهد می شوند و بدین ترتیب اتحاد بین شرکاء آغاز می شود. هر شریک شروع به برآورده کردن منابعی که تعهد کرده است، می کند و امیدوار و مطمئن ارتباطات باز را آغاز می نماید. پس از یک دوره ی زمانی مطمئن، شرکاء انتظارات عملکردی را برآورده می کنند و یا در برآوردن آنها با شکست مواجه می شوند. در مواردی که نتایج، انتظارات عملکردی را برآورده کرده یا حتی از آن سطح نیز تجاوز می کنند، هر دو سازمان از نتیجه ی یکپارچگی خشنود می شوند و سطح اعتماد بین شرکاء افزایش می یابد، چرا که هر سازمان درخصوص تعهداتش صدق گفتارش را به اثبات رسانده است (مقدسی، ۱۳۸۶).

۲-۲-۷) ایجاد سیستم یکپارچه و شبکه اطلاعاتی

برای داشتن دامنه یکپارچه زنجیره تأمین، مدیر نیازمند است که به اطلاعات صحیح و به هنگام روی تمام وظایف سازمان و شرکای زنجیره تأمین، دسترسی داشته باشد. یکی از این ابزارها، شبکه داخلی است که امکان توزیع برخط  اشکال متعدد اطلاعات داخل سازمان را فراهم کرده و امکان به اشتراک گذاری پروژه ها و دسترسی کنترل شده به اطلاعات و اسناد سازمانی و … را مهیا می کند. این قابلیت در شرکت مورد مطالعه ایجاد شد ه و از مزایای آن بهره گرفته شد. این شبکه داخلی، در بخش های مختلف زنجیره تأمین نیز مانند کنترل موجودی، بانک اطلاعات و سیستم تدارکات و غیره، با ایجاد امکان گردش سریع و مستند اطلاعات و اسناد سازمان، شرایط کاری و کنترلی مطلوبی ایجاد نمود (یزدانی و همکاران، ۱۳۹۰).

 تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری

۲-۲-۸) منافع حاصل از استقرار یکپارچگی

یکپارچگی در زنجیره تامین، مزایا و منافع قابل توجهی را نصیب شرکای زنجیره تامین می نماید. از مهمترین منافع هماهنگی و یکپارچگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ارتقای ارزش افزوده محصولات

یکپارچگی، می تواند از طریق کاهش مدت زمان لازم جهت ارائه محصول به بازار، کاهش زمان توزیع و بهبود کیفیت، موجب ارتقای ارزش افزوده ی کسب شده یک شرکت شود. همچنین به طور مشابه، یکپارچگی شرکت هایی که خطوط محصولات مکمل را تولید می کنند، می تواند ارزس محصولات شرکای زنجیره تامین را افزایش دهد.

 • بهبود تماس با بازار: یکپارچگی می تواند سبب تلبیغ بهتر و برقراری ارتباطات اقربخش با کانال های بازار شود.
 • توانمندسازی عملیات: یکپارچگی از طریق کاهش هزینه ها و زمان چرخه های مختلف سیستم، موجب بهبود عملیات می شود. به علاوه، امکانات و منابع به نحو کاراتر و اثربخش تری مورد استفاده قرار می گیرند.
 • افزایش قدرت تکنولوژیکی: به اشتراک گذاری فناوری ها، سبب بهبود مهارت ها و توانمندی های شرکای زنجیره تامین خواهد شد.
 • ارتقای رشد استراتژیک: بسیاری از فرصت های جدید هنگام ورود با موانعی مواجه هستند. یکپارچگی، می تواند با به اشتراک گذاری تخصص و منابع، موجب غلبه بر موانع و بهره برداری از فرصت های جدید شود.
 • ارتقای مهارت های سازمانی: یکپارچگی، فرصت های ارزشمندی را برای یادگیری سازمانی فراهم می نماید. علاوه بر یادگیری شرکای زنجیره تامین یکپارچه از یکدیگر، شرکاء مطالب زیادی را در رابطه با خود می آموزند و همچنین به واسطه ی یکپارچگی، انعطاف پذیری مناسبی پیدا می کنند.
 • کسب قدرت مالی: افزایش درآمد، کاهش هزینه و همچنین به اشتراک گذاری ریسک، از جمله مواردی است که زمینه تقویت توان مالی اعضای زنجیره تامین یکپارچه را فراهم می کند. مهمترین هزینه هایی که در پی ایجاد یکپارچگی کاهش می یابند، عبارتند از: کاهش موجودی، کاهش هزینه های تراکنش، کاهش هزینه های اداری و کاهش اتلاف منابع. سایر منافع بالقوه استقرار نظام زنجیره تامین یکپارچه به قرار زیر هستند:

 1. بهبود پیش بینی و برنامه ریزی
 2. بهبود خدمات رسانی به مشتریان نهایی
 3. ایجاد هم افزایی عملیاتی و رویه ای بین اعضای زنجیره تامین
 4. پاسخگویی سریعتر به تغییرات تقاضای بازار
 5. رقابت پذیری و سودآوری بهتر (صامعی، ۱۳۹۰).

نگارش پایان نامه در مورد یکپارچگی زنجیره تامین

۲-۲-۱) یکپارچگی زنجیره تامین

یکپارچگی عبارت است از استفاده اشتراکی دو یا چند کاربر از اطلاعات یکسان با منبع ذخیره یکسان و پیوند میان بخش های مختلف و متوازن که شامل جهت گیری های راهبردی، تمرکز بر بازار، منابع، مهارت ها و فرهنگ بود و باعث ایجاد رابطه ای متقابل میان اعضای زنجیره تامین می گردد. یکپارچگی، همچنین موجب از بین بردن جزایر و ماژول های اطلاعاتی و فراهم آوردن اطلاعاتی دقیق و به موقع و جامع از وضعیت کل سامانه ی جاری می شود. این یکپارچگی در ابعادی از جمله داده های عملیاتی، انبار داده ها، اطلاعات (داده های پردازش شده)، دانش سازمانی، فرآیندها، منابع انسانی و مسئولیت های ایشان، ساختار سازمانی، کاربردهای هوش کسب و کار مانند وسایل داده کاوی، پژوهش و بررسی بازار، گزارش دهی، نرم افزارهای کاربردی مانند: نرم افزارهای تحلیل آماری و پیش بینی، تحقق می یابد. مهمترین نتایجی که از این یکپارچگی حاصل می شود عبارتند از: کاهش هزینه های حاصل از اطلاعات و داده های مدیریتی، فراهم سازی تجزیه و تحلیل های معناداراز مجموعه فعالیت های زنجیره، دسترسی آنی به داده ها و صرفه جویی در زمان دسترسی به اطلاعات و داده کاوی، مجهز نمودن زنجیره برای انجام همکاری و مشارکت با اعضای مختلف و بررسی تمامی جریانهای نقدی و مالی در زنجیره به صورت آنی (Chou et al.., 2005).امروزه تشریک مساعی بین شرکت های مختلف در زنجیره تامین، برای موفقیت آن زنجیره حیاتی می باشد. معرفی سریع محصولات جدید به بازار، چرخه ی حیات محصولات موجود را کاهش داده و تلاطم در تقاضای بازار، روز به روز عمل پیش بینی را مشکل نموده است.

برای پاسخگویی به چنین تغییرات و تغییراتی دیگر و نیز حفظ و ارتقای موقعیت رقابتی، لازم است که توجه بیشتری به وضعیت شرکت ها شود. با توجه به موارد مذکور و نیز با افزایش رقابت جهانی، نیاز برای زنجیره تامین یکپارچه و استراتژی های تشریک مساعی به طور پیوسته در دهه اخیر رشد داشته است. رابطه ی نزدیک بین مشتریان و تولیدکنندگان، فرصت هایی را برای افزایش دقت اطلاعات تقاضا که زمان طراحی محصول تولیدکننده و زمان برنامه ریزی و منسوخ شدن موجودی را کاهش می دهد، ارائه می کند و بنابراین اجازه پاسخگویی بیشتر را به نیازهای مشتری می دهد (Flynn and  Flynn, 2004). رقابت جهانی و افزایش انتظارات مشتری، باعث شده تا تولیدکنندگان بیش از پیش بر روی سرعت تحویل، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری تمرکز کنند، برای ارتقای این توانمندی ها، شرکت های زیادی استراتژیهای زنجیره تامین یکپارچه را به کار گرفته اند.

از آنجا که همواره یکی از دغدغه های اصلی شرکت های تولیدی، دستیابی به سهم بازار بیشتر می باشد و با توجه به مطالعات موجود، این امر با داشتن هماهنگی و تشریک مساعی در کل زنجیره تامین و در نتیجه دستیابی به توانمندی های رقابتی از جمله داشتن نوآوری، تحویل به موقع، کیفیت محصول و هزینه کمتر و غیره، قابل دستیابی می باشد (Calantone et al.., 2002). مفهوم زنجیره تامین یکپارچه، موضوع نسبتا جدیدی می باشد. در یک زنجیره تامین یکپارچه، شراکت استراتژیکی قوی با تامین کنندگان، درک و پیش بینی آنها از نیازهای تولیدکننده را به منظور بهتر برآوردن نیازهای متغیر آن تسهیل خواهد کرد. این اشتراک اطلاعات در خصوص محصولات، فرآیندها، زمانبندی ها و توانمندی ها به تولیدکنندگان کمک می کند تا برنامه ی تولیدی خود را توسعه داده و کالاها را به موقع تولید کنند و عملکرد تحویل خویش را بهبود بخشند. بیشتر ادبیات اخیر درخصوص مدیریت زنجیره تامین نیز، بر روی تلاش های تولیدکنندگان برای فرآیندهای یکپارچه سازی و شکل های ائتلاف با تامین کنندگان، تمرکز کرده اند که به طور موثرتر و کارآ تر خرید و بخش عرضه را مدیریت می کند و تحقیقات اخیر بر تعهد تامین کنندگان در طراحی فرآیند و محصول و فعالیت های بهبود مستمر، تاکید دارند (Flynn and  Flynn, 2004).

در خلال دهه گذشته، یکی از موضوعات اصلی در اربیات مدیریت زنجیره تامین، نقش یکپارچگی به عنوان یک عامل مهم در دستیابی به موفقیت می باشد (Swink et al.., 2007). زنجیره تامین یکپارچه متفاوت از زنجیره تامین سنتی است. یک زنجیره تامین سنتی به علت اینکه بر جریان اطلاعات گسسته یا مجزا تاکید دارد، یکپارچه نیست. سابث (۱۹۹۵)، بیان داشت که یک زنجیره تامین سنتی (غیر یکپارچه) حداقل دو اشکال دارد. ابتدا، در نتیجه ی عقب افتادگی های پلکانی در زنجیره تامین، دقت پیش بینی به علت افزایش در عدم تقاضا به عنوان یک نتیجه از جریانهای اطلاعات منفصل، کاهش خواهد یافت (اثر شلاق چرمی). پیش بینی نادرست، معمولا موجودی اضافی را برای تامین کنندگان و تولیدکنندگان به همراه دارد. دوم، معمولا به علت اینکه فرآیندهای کسب و کار در سرتاسر بخش های زنجیره تامین به صورت یکپارچه به یکدیگر مرتبط نیستند، یک زنجیره تامین سنتی به آهستگی به تغییرات تقاضا واکنش نشان می دهد.

در نتیجه چنین رویکردی، اغلب با سطوح بالتری از عدم اطمینان محیطی روبه رو می شود، بنابراین ادبیات زنجیره تامین از نیاز برای یکپارچگی بیشتر جهت روبه رویی با عدم اطمینان محیطی حمایت می کند. در حقیقت، منظور از زنجیره تامین یکپارچه، درجه ای است که تولیدکننده به طور استراتژیکی با شرکای زنجیره تامین تشریک مساعی کرده و به صورت گروهی فرآیندهای داخل و خارج سازمان را مدیریت می کند. هدف زنجیره تامین یکپارچه، دستیابی به جریان های موثر و کارآ از محصولات و خدمات، اطلاعات، پول و تصمیمات جهت فراهم کردن بیشترین ارزش برای مشتری با هزینه کم و سرعت بالا می باشد. هماهنگی عملیاتی تنها می تواند منجر به سودهای عملیاتی شود اما هماهنگی استراتژیکی، سودهای استراتژیکی و عملیاتی را فراهم می کند (Flynn and  Flynn, 2004).

 تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه با موضوع یکپارچگی  زنجیره  تأمین : عملکرد تجاری شرکت ها از طریق  افزایش رقابت پذیری

تغییرات و تحولات عمیق دنیای کسب و کار و الزامات جدید تولید و تجارت در عصر کنونی، زمینه ظهور و بروز نگرش ها ی جدیدی را فراهم ساخته است که ضروری است مورد توجه دست اندر کاران عرصه تولید و تجارت قرار گیرد. در همین راستا رویکرد ها و نگرش های جدیدی پیرامون موضوع تأمین تحت عنوان مدیریت زنجیره تأمین گسترش یافته، به نحوی که زمینه خلق نگرشی جدید در حوزه مدیریت تأمین را فراهم ساخته است (معبودی وهمکاران، ۱۳۸۸). به همین دلیل امروزه حوزه مدیریت زنجیره تامین مورد توجه بسیاری در حوزه توسعه کسب وکار وهمچنین محافل علمی قرار گرفته است (زنجیرانی فراهانی وکاردر، ۱۳۸۹). از دیگر سو درشرایط حاضر بهبود عملکرد ،  به اساسی ترین دغدغه ی مدیران شرکت ها مبدل شده است . آنها می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند. عملکرد شرکت می تواند میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازاررانشان دهد اما در کل عملکرد شرکت های تجاری بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار تعیین می شود (Cohen and Roussel, 2005). در این فصل ابتدا به بیان مساله، پرداخته خواهد شد و سپس اهمیت و ضرورت انجام پژوهش را مورد ارزیابی قرار می گیرد. پس از آن به تشریح چارچوب نظری تحقیق که کل بنیان تحقیق بر آن استوار است پرداخته و مدل تحلیلی آن در ادامه ی مطالب آورده خواهد شد. پس از آن به تدوین فرضیه های تحقیق با توجه به چارچوب نظری و ادبیات موضوع اشاره شده و اهدافی را که  با انجام پژوهش حاضر به دنبال آن هاست به اختصار بیان مس شود. قلمرو تحقیق که شامل قلمرو موضوعی مکانی و زمانی است ، بخش پایانی فصل حاضر است.

 تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری

 

۱-۲) بیان مساله

امروزه اصل پذیرفته شده در تجارت این است که رقابت بین زنجیره های  تأمین  شرکت ها است ونه بین خود شرکت ها، وقتی که زنجیره  تأمین  کارآ باشد،  در نهایت باعث ایجاد ارزش افزوده برای شرکت ها خواهد شد که منجر به بهبود وضعیت رقابتی شرکت ها می شود (& Aslan,2011 Özdemir). بنا به نظر کریستوفر امروزه راه حل توانمند رسیدن به مزیت هزینه ای لزوماً حجم محصولات و مقیاس اقتصادی نیست ، بلکه مدیریت زنجیره تأمین است. از نظر اوزنجیره تأمین شبکه ای از سازمان های بالادستی تا پائین دستی است که در فرایندها وفعالیت های مختلفی که در قالب محصولات و خدمات در دست مشتری نها یی ایجاد ارزش می کنند، درگیر هستند. مفهوم مدیریت زنجیره تأمین تا کنون از سوی بسیاری مورد تشریح و واکاوی قرار گرفته است و برخی نیز آن را با مفاهیمی چون لجستیک، مدیریت عملیات، تدارکات و یا ترکیبی از این سه هم معنی گرفته اند. .( Lambert et al., 2005) کیم  (۲۰۰۶) استدلال می کند که برای مؤفّقیت زنجیره  تأمین  ورسیدن به اثربخشی عملکرد زنجیره  تأمین  نیاز به یکپارچگی با عرضه کننده خارجی وهمچنین مشتریان از یک سو و در کنار آن یکپارچگی بین واحدهای داخلی شرکت امری اجتناب ناپذیر است . (Kim, 2006) ادغام در زنجیره تأمین به یکپارچگی بین شرکت با شرکت های بالا دستی وهمچنین مشتریان پائین دستی اطلاق می شود. البته  باید توجّه شود که یکپارچگی بین واحد های داخلی شرکت ها جدای از ادغام خارجی است. البته قابل ذکر است که ادغام داخلی گام نخست در مؤفّقیت  در زنجیره  تأمین و ایجاد فرصت های نو برای شرکت می باشد و این امر از طریق یکپارچگی با عرضه کننده ها، کانال های توزیع و همچنین مشتریان و بهبود عملیات داخلی بدست می آید. (& Aslan,2011 Özdemir). یکپارچگی در زنجیره تأمین محدوه ای از شرکت های وابسته به هم را شامل می شود که مزیت رقابتی آنها در فعّالیت های کلیدی یکپارچه سازی زنجیره تأمین  نهفته است (Peck and Juttner, 2000).بسیار مهم است که سبک های یکپارچه سازی این اطمینان را بوجود آورد که در نهایت منجر به ایجاد حد اکثر بهبود عملکرد زنجیره تأمین خواهد شد که این امر خود منجر به بهبود عملکرد شرکت می شود (& Aslan,2011 Özdemir). مطالعات زیادی به بررسی رابطه بین یکپارچه سازی زنجیره تأمین ، رقابت پذیری وعملکرد پرداخته است. یکی از آنها مربوط به مطالعه فرولیچ ووست بروک(۲۰۰۱) است. در این مطالعه به بررسی تأثیر  یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد پرداخته شده است. یکپارچه سازی زنجیره  تأمین  در این تحقیق در پنج طبقه تقسیم شده است.۱-داخلی ۲- پیرامون ۳- عرضه کننده ۴- مشتری  و۵- به سمت بیرون.رزنسویگ (۲۰۰۳) به بررسی تأثیر  یکپارچه سازی زنجیره تأمین  بر عملکرد بازرگانی پرداخت و نتایج تحقیقش بیانگرتأثیر مستقیم یکپارچه سازی زنجیره تأمین  بر عملکرد بازرگانی شرکت ها بود. لی و همکارانش (۲۰۰۷) نشان دادند که یکپارچه سازی زنجیره تأمین (درونی، عرضه کنندگان ومشتریان)تاثیر مستقیمی برعملکرد زنجیره تأمین  دارد.در تحقیق حاضر عملکرد تجاری شرکت ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.عملکرد تجاری، مفهومی است کلّی که برای انتشار نتایج نهائی فعالیت های عملیاتی سازمان مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین شاخصی برای اندازه گیری دستیابی به اهداف است (wu&Lu, 2012, p278).متغیر رقابت پذیری در تحقیق حاضربه عنوان متغیر میانجی می باشد. قابلیت هایی مانند کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و هزینه سهم بسزایی در عملکرد تجاری شرکت دارند که شرکت ها بوسیله این مؤلفه ها می توانند به یک عملکرد مناسب بازار دست یابند. (& Aslan,2011 Özdemir).

 

با توجّه موارد ذکر شده سوال اصلی تحقیق به صورت زیر است:

پایان نامه ها

آیا یکپارچگی  زنجیره  تأمین  بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق  افزایش رقابت پذیری آنهاتأثیر  دارد؟

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق

با انجام تحقیق در خصوص استراتژی ها و برنامه های موثر بر عملکرد، مشخص می شود که یک برنامه با ابعاد گوناگون خود چگونه می تواند بر عملکرد شرکت تاثیرگذار باشد. شرکت های تولیدی و به طور خاص آن دسته از شرکت هایی که در صنایع تولید قطعات خودرو فعالیت می کنند، جهت بقا در صحنه ی رقابت و به منظور اثربخشی بیشتر، نیازمند آن هستند که به طور مستمر عملکرد خود را بهبود بخشیده و این امر نیز مستلزم شناخت انواع برنامه ها و جمله استراتژی ها و برنامه های مرتبط با زنجیره تامین می باشد. شناخت ابعاد مختلف زنجیره تامین به شرکت ها کمک می کند که ضمن آشنایی با این ابعاد و جایگاه خود در این راستا، بتوانند از این استراتژی جهت نیل به عملکرد مطلوب استفاده نمایند. این جایگاه مشتمل بر مشتریان و رقبا می شود (Cohen and Roussel 2005). مدیریت زنجیره تامین ، دردهه ۱۹۹۰ ، زمانی که موضوعات مربوط به گردش مواد شکل گرفت، مطرح شد. این مقوله ، طیف گسترده ای از مقالات جراید ونشریات مختلف را به خود اختصاص داد، علاوه بر این، موضوع مورد علاقه بسیاری از استادان وپژوهشگران بوده است ( Arshinder & Arun,2008). درحقیقت مدیریت زنجیره تامین چیزی نیست جز یکپارچه سازی فرایند های زنجیره تامین از تامین کننده اولیه تا مشتری نهایی به منظور ایجاد رضایت برای مصرف کننده نهایی. مدیریت زنجیره تامین به عنوان یکی از پارادایم های تولید در قرن بیست ویکم میلادی درراستای بهبود رقابت پذیری سازمانی ، اهمیت یافته است (Gunasekaran,2008). نظر به اینکه امروزه شرکت های تولیدکننده قطعات خودرو در ایران تلاش های بسیاری برای ارائه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند. لذا پژوهش حاضر می تواند با بررسی عوامل موثر بر عملکرد شرکت ها راهکارهای مناسبی را جهت توسعه به کارگیری تکنیک یکپارچه سازی زنجیره تامین و بهبود رقابت پذیری شرکتها که در نهایت منجر به عملکرد تجاری بهتر آنها خواهد شد ارائه دهد.

۱-۴) اهداف تحقیق

هدف علمی:

بررسی تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد تجاری با توجّه به نقش میانجی گری متغیر رقابت پذیری

اهداف کاربردی:

۱٫سنجش میزان یکپارچگی زنجیره  تأمین .

۲٫سنجش میزان عملکرد تجاری

۳٫سنجش میزان رقابت پذیری

۴٫آزمون مدل ارائه شده در تحقیق حاضر.

 

[۱] SCM(Supply Chain Management)

[۲] Christopher

[۳] Kim

[۴]  Frohlich and Westbrook

[۵]  inward

[۶]  periphery

[۷]  Supplier

[۸] customer

[۹] outward-facing

[۱۰]  Rosenzweig

پایان نامه در مورد 

۲-۴-۲-۸-  روش تحلیل پوششی داده هاDEA  ۱

مطالعات انجام شده قبلی با هدف توسعه روش های موثر برای اندازه گیری بهره وری پایه چندان موثر نیست و دو تعریف جدید برای استخراج بهره وری پایه ارائه نمود:

 • یک معیاری از عملکرد بهترین شیوه ها
 • یک استاندارد منعکس کننده از عملکرد عادی پیمانکار

سپس برای مقایسه و تمایز این دو تعریف روشی را ارائه نمودند تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها و در پایان هم نتایج حاصل را با روش های پیشنهادی دیگر همچون آنالیز مقیاس سنجش، روش توماس، روش چارت کنترل و روش دسته بندی متوسط K مقایسه نمودند.(۲۰۱۰ ( Lin& Huang

 • اهمیت بهبود بهره وری در صنعت ساخت

بهره وری متداول ترین عامل برای تعیین سطح عملکرد در صنعت ساخت می باشد آنچه مسلم است هدف هر شرکت عمرانی دستیابی به بهره وری بالاتر می باشد زیرا این مسئله مستقیماً به کاهش هزینه ها و نهایتاً به سود بیشتر تعبیر می شود. (Hancher & Abd- elkhalek 1998)  بهره وری در ساخت به دلیل درگیر بودن عوامل مختلف، مسئله پیچیده ای است اما بهبود بهره وری قابل دسترسی می باشد.

 • Data Envelopment Analysis

بهره وری یکی از موضوعات بسیار مهم در پروژه های ساخت بوده و متضمن کاهش هزینه ها و استفاده مطلوب از منابع موجود است. همچنان که برنامه ریزی های قبل از شروع پروژه تاثیر قابل توجهی بر روی عملکرد پروژه دارد، بهبود بهره وری نیز می تواند تا۳۰% در هزینه پروژه تاثیر گذارد. (Jiukun ea al  ۲۰۰۹,۱۳۵).

هزینه های منابع انسانی در پروژه های ساخت با تعداد منابع انسانی زیاد، حدود ۳۳-۵۰% و هزینه ماشین آلات در حدود۲۵-۴۰ % از کل هزینه های پروژه را شامل می شود. در پروژه های عظیم با تعداد کارگران زیاد، محدوده سود پروژه عموماً بین ۲ تا ۳% از کل هزینه های پروژه است. با اینکه
هزینه های منابع انسانی نسبت به موارد دیگر مانند مصالح و تجهیزات دارای تغییر و ریسک بیشتری است ولی با مدیریت مناسب و افزایش بهره وری می توان هزینه های این بخش از پروژه را کاهش داد. (Hanna ea al 2008,134)

مطالعاتی در سازمان کسب و کار امریکا در سال ۱۹۸۲ انجام شد که نشان می دهد با افزایش پیچیدگی در طراحی، سختی در قوانین و تغییرات اقتصادی – اجتماعی تاثیر گذار بر منابع انسانی،
بهره وری کاهش می یابد. تقریباً ۴۵% کار منابع انسانی غیر موثر است که این عامل صنعت ساخت را در بین بدترین صنایع از نظر بهره وری قرار می دهد. اگر بهره وری بهبود یابد مدت اجرای پروژه کاهش می یابد بنابر این حتی افزایش اندک بهره وری منجربه افزایش سود شرکت های عمرانی به دلیل کاهش هزینه های غیر مستقیم می شود. (Adrian 1987)

از آنجا که بهره وری منابع انسانی برابر خروجی بدست آمده به ازای نفر- ساعت است بیشینه نمودن خروجی منابع انسانی در کارگاه، یک حوزه مهم برای بهبود عملکرد پیمانکاران است.

پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

۲-۵-۱-  عوامل موثر بر بهره وری

از آنجایی که ارتقاء بهره وری بدون شناخت عوامل موثر بر آن و چاره جویی در مورد خنثی نمودن و کاهش اثرات منفی این عوامل قابل دست یابی نیست تحقیقات بسیاری برای تعیین عوامل موثر بر پایان نامه ها
بهره وری انجام شده است. این عوامل به دو گروه کلی « عوامل خارجی» یعنی عواملی که خارج از کنترل حوزه مدیریت هستند و «عوامل داخلی» یعنی عواملی که بااعمال مدیریت قابل کنترل هستند تقسیم می شوند. از عوامل داخلی در این دسته عبارتند از: مدیریت، تکنولوژی ساخت، نیروی کار و… از عوامل خارجی می توان عوامل وابسته به محیط صنعت شرایط خاص قرار دادها، آب و هوا، قوانین بهداشتی و ایمنی، سیاست ها، ذینفعان محلی و آئین نامه های تخصصی را نام برد. (Olomolaiye et al 1998,7)

عده ای از محققین این طبقه بندی را به دو دسته: تکنولوژیکی و اجرایی. همچنین گروهی دیگر، عوامل موثر بر بهره وری ساخت را به دو دسته: سازمانی و اجرایی تقسیم کرده اند.

بر اساس تحقیقات انجام گرفته عواملی از جمله: رساندن به موقع مصالح، ساده سازی فعالیت ها، آموزش نیرو، استفاده از ساز و کارهای انگیزشی و برنامه های کاهش هزینه، ابزار بهبود بهره وری است. (Hamlin 1978)

مدیریت منابع انسانی، مصالح و ماشین آلات از جمله منابع اصلی مورد نیاز پروژه های عمرانی هستند. دیر رساندن مصالح، کمبود منابع انسانی، خرابی ماشین آلات و ضعف در برنامه ریزی کاری منجربه ناکارایی و تلف شدن زمان می شود. (Thomas & Raynar 1997,132)

عوامل زیادی بر روی سطح انگیزش کارگران تاثیر می گذارد که در تحقیقات گذشته مسائلی مانند طرح جریمه و تشویق، پرداخت اضافه کاری ها، اعطای مرخصی و. . . مدنظر قرار گرفته عملکرد و رضایت شغلی کارگران را تابع از برانگیخته شدن و تشویق آنها در جهت انجام بهتر کار دانسته اند، که هر دو عواملی با منشاء انگیزشی محسوب می گردند. (Doloi H 2007,19)

بررسی بهره وری ای که در صنعت ساخت سنگاپور پرداخته شد و مشکلاتی همچون: استخدام ناظران، استخدام کارگران و میزان گردش کار بالا را بیان کردند. سپس ۱۷ پارامتر اصلی موثر بر میزان بهره وری را دسته بندی کردند و در گروه های منابع انسانی، مدیریت و عوامل محیطی
اولویت بندی کردند. (Lim & Alum 1995,13)

بهره وری و مدت اجرای پروژه ساخت یک بزرگراه را تحت تاثیر یکی از عوامل موثر بر آن که شرایط آب و هوایی (تاثیر باران) باشد مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. این مطالعه با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی بارش ها باران و دانش خبرگان و به کارگیری مفهوم مجموعه های فازی، یک مدل برای ارزیابی اثر بارندگی بر روی مدت اتمام پروژه ارائه می دهد. در نهایت دو پروژه راهسازی در دو موقعیت جغرافیایی با شرایط بارندگی متفاوت به عنوان مطالعه موردی جهت ارزیابی صحت مدل استفاده
می شود. (Pan 2005)

با مطالعه پروژه های عمرانی در امریکا در بررسی تاثیر ۳۶ عامل بر بهره وری آنها به طور خاص
بهره وری منابع انسانی پرداخته شده است و به این نتیجه رسیده است که ۳۰ عامل دارای تاثیر زیاد، ۴ عامل دارای تاثیر متوسط و۲ عامل دارای تاثیر کم هستند. در این میان کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران نظر مشابهی در مورد میزان تاثیر این عوامل داشته اند. مهمترین عوامل بررسی شده به ترتیب عبارتند از: مهارت و تجربه منابع انسانی، مدیریت، برنامه ریزی شغلی، انگیزش و دردسترس بودن مصالح، در نهایت با بکارگیری سیستم بهبود پروژه در یک پروژه خاص۴٫۲۷% در هزینه منابع انسانی صرفه جویی شده است. بهره وری به میزان زیادی به عملکرد منابع انسانی وابسته است. بنابراین بهبود بهره وری منابع انسانی یکی از عوامل مهم بهبود بهره وری در صنعت ساخت می باشد. در برخی از پروژه ها هزینه منابع انسانی ممکن است تا ۳۰% کل هزینه پروژه برآورد شود. (Mojahed 2005)

در تحقیقی که به بررسی تاثیر زمان که تغییرات در یک پروژه اعمال می شود بر بهره وری منابع انسانی پرداخت شد. در این بررسی با ارزیابی ۱۶۲ پروژه و تغییراتی که در آنها در موقعیت های مختلف یعنی ابتدای پروژه، اواسط پروژه و انتهای پروژه رخ می دهد، به این نتیجه رسید که در شرایط یکسان تاثیر مخرب تغییرات در بهره وری برای تغییراتی که دیرتر رخ می دهد بیشتر از آن تغییراتی است که زودتر انجام می شود. بنابر این اگر تغییراتی لازم است انجام گیرد باید در زودترین زمان ممکن شناسایی و اعمال شود در نهایت رابطه (۲-۹) بر اندازه گیری بهره وری در انتهای پروژه برای پروژه هایی که تحت تاثیر تغییرات قرار گیرند ارائه شده است: (Willliam 2005,131)

End-of-project productivity  =   ) (۲-۹

به بررسی تاثیر بلند مدت تکنولوژی تجهیزات بر بهره وری منابع انسانی پرداخته شد و با مطالعه ۲۰۰ پروژه عمرانی در کشور امریکا در سال ۹۷ تا ۹۸ میلادی به این نتیجه رسیده شد که پروژه هایی که تغییرات در تکنولوژی ماشین آلات داشته اند شاهد بهبود بلند مدت در بهره وری منابع انسانی نسبت به پروژه هایی که این تغییرات را اعمال نکرده اند بوده اند و سه عامل انرژی، کنترل و دامنه کاربرد در تکنولوژی ماشین آلات نقش مهمی در بهبود بهره وری منابع انسانی دارند. (Goodrum & Hass  ۲۰۰۴,۱۳۰)

تحقیقاتی در خصوص محاسبه و پیش بینی میزان بهره وری با بهره گرفتن از جمع آوری اطلاعات تاریخی و داده های پروژه های قبلی به انجام رسید. پس از جمع آوری اطلاعات لازم، اقدام به
مدل سازی با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی و شبیه سازی پدیده های گسسته برای  پیش بینی بهره وری برای کار های آتی صورت گرفت. این مدل فقط برای سازه های فولادی و از پیش ساخته شده انجام شد. (Song & Simaan 2006)

مطالعاتی در خصوص تغییرات کارها بر روی بهره وری منابع انسانی انجام شد. در این مطالعه یک مدل جدید بر پایه شبکه عصبی برای ارزیابی کیفی میزان کاهش بهره وری در اثر تغییر فعالیت های کارگاهی و نحوه تاثیر آنها معرفی گردید. مطالعه انجام شده از طریق بررسی جامعی از کارهای گذشته و بر اساس مطالعاتی میدانی در کشورهای امریکا و کانادا استوار بود. در نهایت مدل پیشنهادی از لحاظ صحت عملکرد با دیگر مدل های موجود مقایسه شد. ( ۲۰۰۵Moselhi )

تحقیقات و بررسی هایی در خصوص پیش بینی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در چندین پروژه به صورت متغیر و منحصر به فرد در چند شهر مالزی انجام شد و مدلی بر اساس شبکه عصبی نیز ارائه گردید. این مدل صرفاً برای ساخت و سازهای بتنی و فقط برای ستون های بتنی انجام شد.           (,۱۱۲۰۱۱  Muqeem et al).

بر طبق بررسی های انجام شده روی ساخت و سازهای تجاری در قسمت دیوارها و دال ها و در ساخت و ساز های صنعتی در بخش حمل و نقل لوله ها و جوشکاری نتایج حاصل توسط شبکه عصبی مدل سازی شد. همچنین عوامل مهم بر بهره وری منابع انسانی در ۸ گروه اصلی و زیر مجموعه های آنها دسته بندی شدند. (۱۹۹۷ Knowels).

در ایران تحقیقاتی کمی در زمینه بهره وری صورت گرفته است اما از نظر بررسی مدیریتی
پروژه های عمرانی و نیز پروژه های ساخت و ساز شهری تحقیقاتی که انجام شده است می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

ذاکری و همکارانش در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر کاهش بهره وری کارگران ساختمانی در ایران پرداخت و با بهره گرفتن از پرسشنامه مهمترین این عوامل را تعیین کردند که عبارتند از: کمبود مصالح، آب و هوا، شرایط کارگاه، خرابی ماشین آلات، نقص در نقشه ها، دستور کار جدید، کمبود تجهیزات و ماشین آلات.

در این تحقیق علت کمبود مصالح به شرایط ایران پس از جنگ تحمیلی و رشد بسیار زیاد
فعالیت های ساختمانی دانسته شده است. از دیگر عوامل در ایران ضعف در مدیریت و نیز استخدام موقتی اکثر کارگران ساختمانی اشاره شده است.

با تحقیق در بین مدیران پروژه های عمرانی به بررسی تاثیر آگاهی مدیران پروژه از برخی علوم روانشناسی در موفقیت آنها و نقش مدیریت منابع انسانی در پروژه ها پرداخته است و به این نتیجه رسید که گرچه مدیریت منابع انسانی در پروژه توجه کمتری در مقایسه با مدیریت زمان، مدیریت منابع مالی و مصالح و همچنین تغییرات شده است، اما از اهمیت بالایی برخوردار است. (کاتبی ۱۳۸۴)

دانلود پایان نامه با موضوع روش های اندازه گیری بهره وری منابع انسانی

در سال ۱۳۴۴ خورشیدی برابر با ۱۹۶۵ میلادی، ایران علیرغم نداشتن تشکیلات بهره‌وری به عضویت سازمان بهره‌وری آسیایی (یک سازمان منطقه‌ای بین دولتی و غیرانتفاعی و غیر تبعیضی و هدف اساسی آن سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه از طریق ارتقاء بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی، صنت و معدن، خدمات و محیط زیست و تبلیغ جهت افزایش آگاهی نسبت به بهره‌وری است) درآمد. در سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی عضویت ایران را در سازمان بهره‌وری آسیائی مورد تصویب قرار داد، و وزارت صنایع سنگین سابق، مسئولیت دبیرخانه‌ای آن را به عهده گرفت و تشکیلات بهره‌وری در سال ۱۳۷۱ به عنوان سازمان بهره‌وری ملی راه اندازی شد و در سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۷۷ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ملحق گردید و با توجه به جایگاه فرابخشی آن به سازمان ملی و سپس در سال ۱۳۸۴ به مرکز ملی بهره‌وری ایران تغییر نام داد. از سال ۱۳۸۵ تا به امروز هم زیر نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قرار دارد. (سایت سازمان ملی بهره وری ایران)

 • انواع بهره وری

بهره وری را می توان در دو سطح بهره وری جزئی و بهره وری کلی طبقه بندی کرد:

۲-۳-۱- بهره وری جزئی

در واقع به طور کلی بهره وری نسبت بین ستانده و داده یک سیستم تولیدی را به صورت کمی توصیف می کند ولی هرگاه در نسبت مذکور از بین کلیه داده ها و منابع صرفاً رابطه بین ستانده با یکی از منابع و عوامل مورد بررسی قرار گیرد چنین بهره وری را بهره وری جزئی می نامند. که در رابطه
(۲-۲) مشخص می باشد:

 • National Iran Productivity Organization

پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

(۲-۲)

مثلاً رابطه بین تولید با زمان مصرف شده (یک منبع تولیدی) یا رابطه تولید با نیروی کار (یک منبع تولیدی) بهره وری جزئی را نشان می دهد. به عبارت دیگر بهره وری جزئی نسبت بین ستانده حاصل به ازای یک واحد از منبع مورد نظر است.

۲-۳-۲-  بهره وری کلی

بهره وری کلی در سطح پروژه به صورت زیر تعریف می شود) 🙁 Thomas et al. 1990,116

بهره وری فاکتورهای کل برابر است با نسبت کل خروجی ها به مجموع منابع انسانی، مصالح، تجهیزات، انرژی و سرمایه. رابطه (۲-۳) این تعریف را مشخص می کند:

Total factor productivity   (۲-۳)

 • بهره وری منابع انسانی

بهره وری منابع انسانی نیز به عنوان یکی از انواع بهره وری جزئی، تعاریف متعددی در سطح پروژه دارد که در اینجا به مطالعه برخی از آنها پرداخته می شود :

 • بهره وری منابع انسانی برابر است با تقسیم خروجی یا واحد کار بر نفر- ساعت صرف شده

. ( Gulezian & samelian, 2003,19) رابطه (۲-۴) این تعریف را مشخص می کند:

Labor productivity       (۲-۴)

تعریف دیگری وابسته به هزینه ارائه شده است :

بهره وری منابع انسانی برابر است با تقسیم درآمد ریالی بدست آمده بر هزینه منابع انسانی یا
نفر- ساعت صرف شده( ۱۱۶،(Thomas et al,1990. رابطه (۲-۵) و(۲-۶) بیان می شود:

Labor productivity =     (۲-۵)

پایان نامه ها

Labor productivity=  (۲-۶)

 

۲-۴-۱-  واحد اندازه گیری بهره وری منابع انسانی

در فعالیت های مختلف واحدهای مختلفی برای اندازه گیری بهره وری منابع انسانی وجود دارد که وابسته به واحد کار انجام شده می باشد. به عنوان مثال واحد بهره وری برای فعالیت های لوله گذاری که با متر طول اندازه گذاری می شود یا فعالیت بتن ریزی که با متر مکعب اندازه گیری می شود متفاوت است و به ترتیب برابر با متر بر نفر- ساعت و متر مکعب بر نفر- ساعت می باشد.

۲-۴-۲-  روش های اندازه گیری بهره وری منابع انسانی

اندازه گیری بهره وری منابع انسانی برای کنترل موثر بهره وری در پروژه های عمرانی بسیار مهم است زیرا هیچ کنترل و بهبودی بدون اندازه گیری و مقایسه قابل دستیابی نیست (Business Roundtable, 1982).

اندازه گیری کار، به توسعه تعیین استانداردهای کاری کمک می کند که این امر به مدیران امکان تولید ساخت با نتایج بهتری را می دهد. مدیران برای اینکه بدانند کارکنانشان چه میزان از کارشان را خوب انجام می دهند می توانند روش های اندازه گیری کار را به کار بگیرند. این کار نه تنها در فرآیند تولید بلکه در تمام فعالیت های مهندسی، اجرایی و اداری کاربرد دارد(Otis, 1980). این درحالی است که یک تکنیک واحد برای اندازه گیری کار در صنعت ساخت وجود ندارد. کاربرد های متعددی از هر یک از روش های اندازه گیری بر اساس تعریف مختلف بهره وری وجود دارد. (Business Roundtable,1982).

۲-۴-۲-۱-  روش نمونه گیری از کار

نمونه گیری از کار تکنیکی برای اندازه گیری کار است که فعالیت های منابع انسانی و
شماشین آلات را در قالب زمان صرف شده در فعالیت های موثر و غیر موثر تحلیل می نمایند. در این روش مشاهدات زیادی به طور تصادفی از منابع انسانی صورت گرفته که در گروه های کاری از پیش تعیین شده برای آن کار خاص طبقه بندی می شوند. این تکنیک امکان اندازه گیری کارایی را با بهره گرفتن از منابع و اطلاعات موجود درباره ویژگی تاخیرات در پروژه ارائه می دهند(Thomas&Daily 1983,109). در این روش مشاهدات به صورت پیوسته صورت نمی گیرد به علاوه این روش اگر از نظر آماری قابل اطمینان باشد و باز خورد مناسبی از کارها در مدت زمان کوتاهی بدست آورد، نمی تواند برای تعیین زمان استاندارد و محتوای کار مورد استفاده قرار گیرد. فعالیت های عمرانی در این روش
می تواند به کارهای مستقیم، کارهای کمک کننده ضروری و کارهای غیر موثر با تاخیرات طبقه بندی نمود (Thomas&Daily 1983,109 ).

۲-۴-۲-۲-  روش ارزیابی ۵ دقیقه ای

تکنیکی سریع ولی با دقت کم است، نسبت به روش نمونه گیری از کار که میزان تاخیرات و میزان کارایی منابع انسانی را به دست می آورد. بازه زمان برای مشاهده و ارزیابی منابع انسانی که بر حسب دقیقه می باشد برابر است با بیشترین این دو مقدار: ۵ دقیقه و تعداد منابع انسانی. در این تکنیک عملکرد هر یک از نفرات نیروی کار در طول مدت زمان مشاهده مورد ارزیابی قرار می گیرد و اگر زمان صرف شده برای هر نوع کار بیش از ۵۰% زمان کل باشد به هریک از افراد در آن بازه خاص یک نمره داده می شود. با تقسیم مجموع نمرات داده شده برای کارایی افراد بر کل نمرات ممکن میزان عملکرد منابع انسانی بدست می آید (Thomas&Daily 1983,109).

مدیران از این تکنیک برای آگاهی از تاخیرات و میزان آنها استفاده می کنند. این تکنیک میزان کارایی منابع انسانی را اندازه گیری می کند و جایی که برنامه ریزی دقیق تر منجربه بهره وری بیشتر می شود را نشان می دهد. اشکال عمده در تکنیک ارزیابی ۵ دقیقه ای و نمونه گیری کار این است که بیشتر
داده ها بر اساس قضاوت ذهنی فرد مشاهده کننده جمع آوری می شود و همراه با خطا است. (Oglesby et al 1989).

۲-۴-۲-۳-  روش پرسشنامه کارگران ماهر

روشی است برای تخمین زمانی که کارگران ماهر برای انتظار به منظور انجام کارها یا دوباره کاری ها صرف می کنند. پرسشنامه مستقیماً به موضوعاتی مانند تاخیرات به وجود آمده، کمبود مصالح و ماشین آلات، توانایی مدیریت و نظارت، فاکتورهای انگیزش و مشخص نمودن مشکلات، مربوط
می شود. پس از تکمیل پرسشنامه ها کارگران ماهر برای گفتگوی حضوری و رودررو دعوت می شوند تا در مورد نتایج حاصل بحث و تبادل نظر شود. تشخیص زمان از دست رفته توسط کارگران ماهر
می تواند به مدیران برای درک بهتر بازدهی کارگران کمک کند. (Borcherding & chsng 1985,111)

یکی از مشکلات این روش پیچیدگی پرسشنامه و نیز گفتگوی رودررو برای کارگران با سطح تحصیلات پایین است. به علاوه اشتباه یا سوء تعبیر در هنگام پاسخ دادن به سوالات از سوی کارگران ماهر می تواند اندازه گیری واقعی بهره وری را دچار انحراف کند.

۲-۴-۲-۴-  روش محاسبه تاخیرات توسط سر کارگران

برآورد روش محاسبه تاخیرات توسط سر کارگران یکی از از روش های اندازه گیری بهره وری است که در آن سر کارگران از نزدیک شاهد انجام کار هستند و زمان از دست رفته در پایان هر روز را تخمین
می زنند. این زمان های از دست رفته به واسطه تاخیرات به علل مختلف بستگی دارد. انجام این برآورد آسان تر و راحت تر و ارزان تر است.

این برآورد یک ابزار ارتباطی بین دفتر فنی و کارگاه می باشد که برای مدیران بازخورد مناسبی را در مورد حوزه مشکلات در کارگاه فراهم می سازد. با این وجود این روش نیز محدودیت هایی دارد.

در این روش زمانی که کارگران از کارهای کاغذی خسته می شوند و یا زمانی که آنها از انعکاس نتایج مخالف با نظر و عملکرد مدیران بیم دارند دچار اشکال می شود (Oglesby et al 1989).

۲-۴-۲-۵-  روش عکس برداری و یا فیلم برداری در بازه های زمانی

این روش به شخص این امکان را می دهد که اتفاقات را دوباره مشاهده کند و نکاتی را برای بهبود بهره وری، کیفیت و ایمنی کار به دور از هیاهو و شلوغی محیط کارگاه بیابد. این روش ارزان و آسان ولی در فاصله زمانی کم است و هنگامی که بازخورد های سریع از بهره وری عملیات کارگاهی نیاز باشد از روش های دیگر مناسب تر است(Oglesby et al 1989).

۲-۴-۲-۶-  روش زمان سنجی گروه

کارگران در یک بازه زمانی ثابت (به جای تصادفی بودن) مورد بررسی و مشاهده قرار می گیرند. این روش در سال۱۹۳۰ ارائه شد و در مطالعه عملیات های تکراری و با بازه زمانی کوتاه به کار گرفته شد. اطلاعات به دست آمده در این روش برای تایید تضمین هزینه و تعداد کارکنان، مفید می باشد. بازه زمانی بین ۳۰ ثانیه تا ۳ دقیقه متغیر است. در لحظه مشاهده فعالیت هر کارگر ثبت و طبقه بندی می شود. برطبق این روش زمان چرخه کل برابر است با کل زمان که شامل چندین بار رخ دادن فعالیت هر یک از کارگران بر حسب نفر- دقیقه تقسیم بر واحد خروجی که نشان دهنده کار تکمیل شده در یک چرخه
می باشد. (Thomas&Daily1983,109).

در مقایسه با دیگر روش ها تکنیک زمان سنجی گروه بین زمان کار، کارگروها و خروجی رابطه ای ایجاد می کند که می تواند بهره وری را اندازه گیری کند و به صورت عددی نمایش دهد.

۲-۴-۲-۷-  روش تعیین شاخص بهره وری سطح پروژهPLP  ۱

تحقیقاتی را در زمینه اندازه گیری بهره وری کل پروژه شد و شاخصی به نام بهره وری سطح پروژه PLP تعریف کردند. همان طور که گفته شده بهره وری نسبت بین خروجی و ورودی تعریف می شود. تعریفPLP توانست مقادیر خروجی و ورودی را برای فعالیت های مختلفی که در یک پروژه انجام
می شوند را به یک واحد تبدیل کند. برای مقادیر ورودی تعداد ساعات کاری منابع انسانی که برای تولید خروجی صرف می شود در نظر گرفته می شود. اما تعیین یک واحد برای کمیت های مقادیر خروجی موانعی را در پی داشت زیرا خروجی هریک از بخش های کار، واحد خاص خود را دارد. برای حل مشکل، عددی به نام واحد کار معادلEWU  ۲ تعریف شد که برابر است با مدت زمانی که برای انجام کار مورد نظر بر اساس استاندارد نیاز است. عدد بر حسب نفر- روز می باشد و یک روز برابر ۸ ساعت کار در نظر گرفته شده است. برای بدست آوردن EWU باید مقدار متوسط سرعت ساخت واحد   UPR 3 را از استاندارد استخراج کنیم. UPR برای میانگین نفر – ساعت مورد نیاز یک واحد کار می باشد. رابطه (۲-۷) ای مطلب را نشان می دهد:

EWU =  (۲-۷)

مقدار UPR را می توان از سه منبع اطلاعاتی کسب کرد:

 • اطلاعات پروژه های قبلی که در برخی از سازمان ها است.
 • استفاده از تجربه افراد متخصص.
 • اطلاعاتی که توسط مراجع ذیصلاح منتشر می شود.

در نتیجه با تبدیل تمام کمیت های کاری که در کل پروژه انجام می شوند به EWU  می توان مقادیر خروجی را با یک واحد اندازه گیری نمود. در نهایت مقادیرPLP برابر است با مجموع
نفر – ساعت صرف شده تقسیم بر مجموع مقادیر EWU. که طبق رابطه (۲-۸) بیان شده است:

PLP =  (۲-۸)

 • Project Level Productivity
 • Equivalent Work Unit
 • Unit Production Rate

نکته قابل توجه این است که می توان مقادیر PLP را به حدود روزانه، هفتگی، ماهانه و یا هر دوره زمانی دیگری که مورد نیاز است اندازه گیری کرد.

یکی از موارد کاربرد PLP اندازه گیری آن در یک پروژه در دوره های زمانی مختلف به طور مستمر و تجزیه و تحلیل تغییرات PLP می باشد که می توان با رسم نمودار این تغییرات زمانی را که در پروژه اخلال ایجاد می شود مشخص کرد. آنچه واضح است افزایش PLP به معنای کاهش بهره وری و کاهش آن نشان دهنده افزایش بهره وری است. (۱۳۲ ، ۲۰۰۶ ( Ralf & Lee

این روش هم دارای نواقصی است که به طور مثال، در این روش در صورت کسر مقدار ورودی و در مخرج کسر مقدار خروجی داده شده است که کاملاً بر عکس تعریف بهره وری است، همچنین در این روش هر روز کاری ۸ ساعت در نظر گرفته شده است که ممکن است این زمان متغیر باشد.

دانلود مقاله و پایان نامه :

بدون تردید در جهان امروز بهره وری به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم راهبردی در همه سطوح، مورد توجه است زیرا با توجه به محدودیت منابع، لازم است نهایت دقت و صرفه جویی در استفاده صحیح و بهینه از منابع و امکانات به عمل آید.

اصولاً بهره وری عبارتست از به دست آوردن حداکثر سود ممکن از کلیه عوامل در دسترس اعم از منابع کار، توان، استعداد و مهارت انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و . . . جهت تولید و خدمات. ناگفته پیداست از یک طرف منابع و عوامل تولید، یا عامل های تشکیل دهنده
فعالیت های تولیدی ( یعنی منابع طبیعی انرژی، سرمایه، کار و مدیریت) در هر سرزمینی محدود
می باشد و از طرف دیگر نیازمندی های بشر روز افزون، متعدد و نامحدود است. حاصل آنکه تقاضا یا مصرف دائماً رو به افزایش است و ممکن است بعضاً بر میزان عرضه یا تولید برتری و پیشی جوید و فاصله و شکاف بین این دو، روز به روز بیشتر شود. درنتیجه اینجاست که بهترین و اقتصادی ترین روش، بهره برداری از منابع و امکانات ذاتاً محدود، برای پاسخگویی به نیاز های نامحدود بشر مطرح
می شود و لذا پدیده بهره وری یا استفاده بهینه از عوامل تولید خودنمایی می کند (نهاوندیان ۱۳۷۵)

پایان نامه ها

مفهوم بهره وری نیز، هنگام با تعالی و تکامل بشر به تدریج از نظر شکل و محتوا دگرگرنی، تکامل و توسعه پذیرفته و پیوسته تعاریف جدیدتر و کامل تری برای آن عرضه شده است که در این بخش به آن پرداخته خواهد شد.

 • تعریف کلی بهره وری

بهره وری را می توان در دو سطح صنعت و پروژه تعریف کرد. تعریف بهره وری در سطح صنعت توسط اقتصاددانان و به منظور تعیین پارامترهای اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصاد انجام می گیرد. تعریف دیگر بهره وری در سطح پروژه و در حوزه های مدیریت و برنامه ریزی، تخمین، محاسبه و کنترل هزینه صورت می گیرد (Proverbs et al.1999,17). در این بخش به تعریف بهره وری از لحاظ لغوی و کاربردی پرداخته می شود.

۲-۲-۱-  تعریف لغوی بهره وری

شاید بتوان گفت که به طور رسمی برای نخستین بار لغت بهره وری در مقاله ای توسط فردی به نام کوئیزی در سال ۱۷۶۶ میلادی بکار گرفته شد. بعد از بیش از یک قرن یعنی در سال ۱۸۸۳ میلادی آن طور که فرهنگ لغت شناسی لاروس بیان می کند فردی بنام لیتر بهره وری را این گونه تعریف نمود: «قدرت و توانایی تولید کردن» که در واقع در اینجا بهره وری اشتیاق به تولید را بیان می کند. (ابطحی و کاظمی،۱۳۷۵)

واژه Productivity که واژه ای انگلیسی است در لغت به معنی قدرت تولید، باروری و یا مولد بودن است. مثلاً زمینی که استعداد زراعت دارد و بذر در آن نشو و نمو می کند اصطلاحاً زمینی Productive یعنی زمینی مولد و بارور گفته می شود و یا افرادی در اجتماع که ضمن داشتن توان انجام کار، فاقد شغل هستند و اصطلاحاً بیکار محسوب می شوند. افرادی Productive Non- یعنی افراد غیر مولد خوانده می شوند.

کلمه بهره وری از نظر ادبی حاصل مصدر است و از واژه بهره ور مشتق شده است و کلمه
بهره ور به استناد فرهنگ فارسی معین به معنای بهره ور، سود برنده و کامیاب است و نتیجتاً بهره وری در ادبیات فارسی به فایده بردن، سود برندگی و کامیابی معنا شده است. چنانچه ملاحظه می شود بین معنای لغوی کلمه Productivity در زبان انگلیسی و معنای لغوی کلمه بهره وری در ادبیات فارسی تفاوت کمی وجود دارد که با چشم پوشی از آن به صورت معادل استفاده می کنیم.

همان طور که در متون انگلیسی گاه «Productivity» , « Efficiency »، « Performance» به جای یکدیگر به کار می روند در متون فارسی نیز کلماتی مانند «راندمان»، «باز دهی»، «قدرت تولید» و … هم معنا با «بهره وری» به کار می روند.

پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

۲-۲-۲-  تعریف کاربردی بهره وری

بهره وری عبارت است از میزان خروجی به ازای هر واحد از ورودی، که از آن به عنوان معیار اصلی سلامت اقتصاد استفاده می شود.

پس به طور کلی بهره وری را می توان به صورت رابطه(۲-۱) تعریف کرد :

(۲-۱)

در حوزه صنعت برای بهره وری تعاریف زیر مطابق جدول (۲-۱) ارائه شده است (حاجی زمانی، ۱۳۸۳)

(جدول۲-۱): تعاریف کاربردی بهره وری

منابع شرح (تعریف)
استایز معیار عملکرد و یا قدرت و توان موجود در تولید کالا و خدمات
استیگل نسبت میانگین بازده و مرتبط به عملیات تولیدی مشخص و معین
ماندل بهره وری به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منابع مصرف شده است که با یک نسبت مشابه به دوره پایه مقایسه می شود به کار می رود.
دیویس یک نسبت همیشگی بین خروجی به ورودی.
سومانت یک نسبت بین خروجی محسوس و ورودی محسوس.
استیر فیلد نسبت بازده سیستم تولیدی به مقداری که از یک یا چند عوامل تولید بکار گرفته شده است.

 

 • تعاریف سازمان های تخصصی بین المللی برای بهره وری

سازمان های جهانی تعاریف استانداردی از بهره وری ارائه نموده اند مهمترین آنها به شرح زیر است:

 • سازمان بین المللی کار ILO 1

سازمان بین المللی کار بهره وری را اینطور بیان می کند که محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می شوند. این چهار عامل عبارتند از زمین، سرمایه، کار و سازماندهی. نسبت ترکیب این عوامل بر محصولات معیاری برای سنجش بهره وری است.

 • سازمان همکاری و توسعه اقتصادیOECD 2

بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید از نظر ILO  باشد.

 • International Labor Organization
 • Organisation for Economic Co-operation and Development
 • سازمان همکاری اقتصادی اروپا OEEC 1

خارج قسمت خروجی (میزان تولید) بر یک از عوامل تولید.

 • مرکز بهره وری ژاپن ۲JPC

در سال ۱۹۵۵ مرکز بهره وری ژاپن بهره وری را به این صورت تعریف نمود :

به حداکثر رساندن استفاده از منابع منابع انسانی، تسهیلات و غیره به طریقه علمی و همچنین کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی، آن گونه که به سود کارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد.

 • انجمن بهره وری سنگاپور SPA 3

توسعه عادت بهسازی در رفتار و نگرش افراد، یعنی هر کس باید ببیند چگونه می تواند کاری را که به عهده گرفته است به بهترین وجه به انجام برساند.

 • آژانس بهره وری اروپا ۴ EPA

در سال ۱۹۸۵ میلادی آژانس بهره وری اروپا بهره وری را به طریق زیر مطرح می سازد:

 • بهره وری، درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید است.

بهره وری در درجه اول، یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. بهره وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر و با اخذ نتایج برتر از روز پیش به انجام رساند. علاوه بر آن بهره وری مستلزم آن است که به طور پیوسته تلاش هایی در راه انطباق فعالیت های اقتصادی با شرایطی که دائماً در حال تغییر است و نیز تلاش هایی به منظور به کارگیری نظریه ها و شیوه های جدید، انجام پذیرد. در واقع، بهره وری، ایمان راسخ به پیشرفت انسان ها است.

 

 

 • Organization for European Economic Co-operation
 • Japan Productivity Center
 • Singapore Productivity Association
 • European Productivity Agency
 • سازمان بهره وری ملی ایران NIPO 1

بهره وری یک فرهنگ و یک نگرش عقلانی به کار و زندگی است که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعالیت ها برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالی است.