Tag Archiv: بهبود بهره وری

پایان نامه در مورد 

۲-۴-۲-۸-  روش تحلیل پوششی داده هاDEA  ۱

مطالعات انجام شده قبلی با هدف توسعه روش های موثر برای اندازه گیری بهره وری پایه چندان موثر نیست و دو تعریف جدید برای استخراج بهره وری پایه ارائه نمود:

 • یک معیاری از عملکرد بهترین شیوه ها
 • یک استاندارد منعکس کننده از عملکرد عادی پیمانکار

سپس برای مقایسه و تمایز این دو تعریف روشی را ارائه نمودند تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها و در پایان هم نتایج حاصل را با روش های پیشنهادی دیگر همچون آنالیز مقیاس سنجش، روش توماس، روش چارت کنترل و روش دسته بندی متوسط K مقایسه نمودند.(۲۰۱۰ ( Lin& Huang

 • اهمیت بهبود بهره وری در صنعت ساخت

بهره وری متداول ترین عامل برای تعیین سطح عملکرد در صنعت ساخت می باشد آنچه مسلم است هدف هر شرکت عمرانی دستیابی به بهره وری بالاتر می باشد زیرا این مسئله مستقیماً به کاهش هزینه ها و نهایتاً به سود بیشتر تعبیر می شود. (Hancher & Abd- elkhalek 1998)  بهره وری در ساخت به دلیل درگیر بودن عوامل مختلف، مسئله پیچیده ای است اما بهبود بهره وری قابل دسترسی می باشد.

 • Data Envelopment Analysis

بهره وری یکی از موضوعات بسیار مهم در پروژه های ساخت بوده و متضمن کاهش هزینه ها و استفاده مطلوب از منابع موجود است. همچنان که برنامه ریزی های قبل از شروع پروژه تاثیر قابل توجهی بر روی عملکرد پروژه دارد، بهبود بهره وری نیز می تواند تا۳۰% در هزینه پروژه تاثیر گذارد. (Jiukun ea al  ۲۰۰۹,۱۳۵).

هزینه های منابع انسانی در پروژه های ساخت با تعداد منابع انسانی زیاد، حدود ۳۳-۵۰% و هزینه ماشین آلات در حدود۲۵-۴۰ % از کل هزینه های پروژه را شامل می شود. در پروژه های عظیم با تعداد کارگران زیاد، محدوده سود پروژه عموماً بین ۲ تا ۳% از کل هزینه های پروژه است. با اینکه
هزینه های منابع انسانی نسبت به موارد دیگر مانند مصالح و تجهیزات دارای تغییر و ریسک بیشتری است ولی با مدیریت مناسب و افزایش بهره وری می توان هزینه های این بخش از پروژه را کاهش داد. (Hanna ea al 2008,134)

مطالعاتی در سازمان کسب و کار امریکا در سال ۱۹۸۲ انجام شد که نشان می دهد با افزایش پیچیدگی در طراحی، سختی در قوانین و تغییرات اقتصادی – اجتماعی تاثیر گذار بر منابع انسانی،
بهره وری کاهش می یابد. تقریباً ۴۵% کار منابع انسانی غیر موثر است که این عامل صنعت ساخت را در بین بدترین صنایع از نظر بهره وری قرار می دهد. اگر بهره وری بهبود یابد مدت اجرای پروژه کاهش می یابد بنابر این حتی افزایش اندک بهره وری منجربه افزایش سود شرکت های عمرانی به دلیل کاهش هزینه های غیر مستقیم می شود. (Adrian 1987)

از آنجا که بهره وری منابع انسانی برابر خروجی بدست آمده به ازای نفر- ساعت است بیشینه نمودن خروجی منابع انسانی در کارگاه، یک حوزه مهم برای بهبود عملکرد پیمانکاران است.

پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

۲-۵-۱-  عوامل موثر بر بهره وری

از آنجایی که ارتقاء بهره وری بدون شناخت عوامل موثر بر آن و چاره جویی در مورد خنثی نمودن و کاهش اثرات منفی این عوامل قابل دست یابی نیست تحقیقات بسیاری برای تعیین عوامل موثر بر پایان نامه ها
بهره وری انجام شده است. این عوامل به دو گروه کلی « عوامل خارجی» یعنی عواملی که خارج از کنترل حوزه مدیریت هستند و «عوامل داخلی» یعنی عواملی که بااعمال مدیریت قابل کنترل هستند تقسیم می شوند. از عوامل داخلی در این دسته عبارتند از: مدیریت، تکنولوژی ساخت، نیروی کار و… از عوامل خارجی می توان عوامل وابسته به محیط صنعت شرایط خاص قرار دادها، آب و هوا، قوانین بهداشتی و ایمنی، سیاست ها، ذینفعان محلی و آئین نامه های تخصصی را نام برد. (Olomolaiye et al 1998,7)

عده ای از محققین این طبقه بندی را به دو دسته: تکنولوژیکی و اجرایی. همچنین گروهی دیگر، عوامل موثر بر بهره وری ساخت را به دو دسته: سازمانی و اجرایی تقسیم کرده اند.

بر اساس تحقیقات انجام گرفته عواملی از جمله: رساندن به موقع مصالح، ساده سازی فعالیت ها، آموزش نیرو، استفاده از ساز و کارهای انگیزشی و برنامه های کاهش هزینه، ابزار بهبود بهره وری است. (Hamlin 1978)

مدیریت منابع انسانی، مصالح و ماشین آلات از جمله منابع اصلی مورد نیاز پروژه های عمرانی هستند. دیر رساندن مصالح، کمبود منابع انسانی، خرابی ماشین آلات و ضعف در برنامه ریزی کاری منجربه ناکارایی و تلف شدن زمان می شود. (Thomas & Raynar 1997,132)

عوامل زیادی بر روی سطح انگیزش کارگران تاثیر می گذارد که در تحقیقات گذشته مسائلی مانند طرح جریمه و تشویق، پرداخت اضافه کاری ها، اعطای مرخصی و. . . مدنظر قرار گرفته عملکرد و رضایت شغلی کارگران را تابع از برانگیخته شدن و تشویق آنها در جهت انجام بهتر کار دانسته اند، که هر دو عواملی با منشاء انگیزشی محسوب می گردند. (Doloi H 2007,19)

بررسی بهره وری ای که در صنعت ساخت سنگاپور پرداخته شد و مشکلاتی همچون: استخدام ناظران، استخدام کارگران و میزان گردش کار بالا را بیان کردند. سپس ۱۷ پارامتر اصلی موثر بر میزان بهره وری را دسته بندی کردند و در گروه های منابع انسانی، مدیریت و عوامل محیطی
اولویت بندی کردند. (Lim & Alum 1995,13)

بهره وری و مدت اجرای پروژه ساخت یک بزرگراه را تحت تاثیر یکی از عوامل موثر بر آن که شرایط آب و هوایی (تاثیر باران) باشد مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. این مطالعه با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی بارش ها باران و دانش خبرگان و به کارگیری مفهوم مجموعه های فازی، یک مدل برای ارزیابی اثر بارندگی بر روی مدت اتمام پروژه ارائه می دهد. در نهایت دو پروژه راهسازی در دو موقعیت جغرافیایی با شرایط بارندگی متفاوت به عنوان مطالعه موردی جهت ارزیابی صحت مدل استفاده
می شود. (Pan 2005)

با مطالعه پروژه های عمرانی در امریکا در بررسی تاثیر ۳۶ عامل بر بهره وری آنها به طور خاص
بهره وری منابع انسانی پرداخته شده است و به این نتیجه رسیده است که ۳۰ عامل دارای تاثیر زیاد، ۴ عامل دارای تاثیر متوسط و۲ عامل دارای تاثیر کم هستند. در این میان کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران نظر مشابهی در مورد میزان تاثیر این عوامل داشته اند. مهمترین عوامل بررسی شده به ترتیب عبارتند از: مهارت و تجربه منابع انسانی، مدیریت، برنامه ریزی شغلی، انگیزش و دردسترس بودن مصالح، در نهایت با بکارگیری سیستم بهبود پروژه در یک پروژه خاص۴٫۲۷% در هزینه منابع انسانی صرفه جویی شده است. بهره وری به میزان زیادی به عملکرد منابع انسانی وابسته است. بنابراین بهبود بهره وری منابع انسانی یکی از عوامل مهم بهبود بهره وری در صنعت ساخت می باشد. در برخی از پروژه ها هزینه منابع انسانی ممکن است تا ۳۰% کل هزینه پروژه برآورد شود. (Mojahed 2005)

در تحقیقی که به بررسی تاثیر زمان که تغییرات در یک پروژه اعمال می شود بر بهره وری منابع انسانی پرداخت شد. در این بررسی با ارزیابی ۱۶۲ پروژه و تغییراتی که در آنها در موقعیت های مختلف یعنی ابتدای پروژه، اواسط پروژه و انتهای پروژه رخ می دهد، به این نتیجه رسید که در شرایط یکسان تاثیر مخرب تغییرات در بهره وری برای تغییراتی که دیرتر رخ می دهد بیشتر از آن تغییراتی است که زودتر انجام می شود. بنابر این اگر تغییراتی لازم است انجام گیرد باید در زودترین زمان ممکن شناسایی و اعمال شود در نهایت رابطه (۲-۹) بر اندازه گیری بهره وری در انتهای پروژه برای پروژه هایی که تحت تاثیر تغییرات قرار گیرند ارائه شده است: (Willliam 2005,131)

End-of-project productivity  =   ) (۲-۹

به بررسی تاثیر بلند مدت تکنولوژی تجهیزات بر بهره وری منابع انسانی پرداخته شد و با مطالعه ۲۰۰ پروژه عمرانی در کشور امریکا در سال ۹۷ تا ۹۸ میلادی به این نتیجه رسیده شد که پروژه هایی که تغییرات در تکنولوژی ماشین آلات داشته اند شاهد بهبود بلند مدت در بهره وری منابع انسانی نسبت به پروژه هایی که این تغییرات را اعمال نکرده اند بوده اند و سه عامل انرژی، کنترل و دامنه کاربرد در تکنولوژی ماشین آلات نقش مهمی در بهبود بهره وری منابع انسانی دارند. (Goodrum & Hass  ۲۰۰۴,۱۳۰)

تحقیقاتی در خصوص محاسبه و پیش بینی میزان بهره وری با بهره گرفتن از جمع آوری اطلاعات تاریخی و داده های پروژه های قبلی به انجام رسید. پس از جمع آوری اطلاعات لازم، اقدام به
مدل سازی با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی و شبیه سازی پدیده های گسسته برای  پیش بینی بهره وری برای کار های آتی صورت گرفت. این مدل فقط برای سازه های فولادی و از پیش ساخته شده انجام شد. (Song & Simaan 2006)

مطالعاتی در خصوص تغییرات کارها بر روی بهره وری منابع انسانی انجام شد. در این مطالعه یک مدل جدید بر پایه شبکه عصبی برای ارزیابی کیفی میزان کاهش بهره وری در اثر تغییر فعالیت های کارگاهی و نحوه تاثیر آنها معرفی گردید. مطالعه انجام شده از طریق بررسی جامعی از کارهای گذشته و بر اساس مطالعاتی میدانی در کشورهای امریکا و کانادا استوار بود. در نهایت مدل پیشنهادی از لحاظ صحت عملکرد با دیگر مدل های موجود مقایسه شد. ( ۲۰۰۵Moselhi )

تحقیقات و بررسی هایی در خصوص پیش بینی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در چندین پروژه به صورت متغیر و منحصر به فرد در چند شهر مالزی انجام شد و مدلی بر اساس شبکه عصبی نیز ارائه گردید. این مدل صرفاً برای ساخت و سازهای بتنی و فقط برای ستون های بتنی انجام شد.           (,۱۱۲۰۱۱  Muqeem et al).

بر طبق بررسی های انجام شده روی ساخت و سازهای تجاری در قسمت دیوارها و دال ها و در ساخت و ساز های صنعتی در بخش حمل و نقل لوله ها و جوشکاری نتایج حاصل توسط شبکه عصبی مدل سازی شد. همچنین عوامل مهم بر بهره وری منابع انسانی در ۸ گروه اصلی و زیر مجموعه های آنها دسته بندی شدند. (۱۹۹۷ Knowels).

در ایران تحقیقاتی کمی در زمینه بهره وری صورت گرفته است اما از نظر بررسی مدیریتی
پروژه های عمرانی و نیز پروژه های ساخت و ساز شهری تحقیقاتی که انجام شده است می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

ذاکری و همکارانش در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر کاهش بهره وری کارگران ساختمانی در ایران پرداخت و با بهره گرفتن از پرسشنامه مهمترین این عوامل را تعیین کردند که عبارتند از: کمبود مصالح، آب و هوا، شرایط کارگاه، خرابی ماشین آلات، نقص در نقشه ها، دستور کار جدید، کمبود تجهیزات و ماشین آلات.

در این تحقیق علت کمبود مصالح به شرایط ایران پس از جنگ تحمیلی و رشد بسیار زیاد
فعالیت های ساختمانی دانسته شده است. از دیگر عوامل در ایران ضعف در مدیریت و نیز استخدام موقتی اکثر کارگران ساختمانی اشاره شده است.

با تحقیق در بین مدیران پروژه های عمرانی به بررسی تاثیر آگاهی مدیران پروژه از برخی علوم روانشناسی در موفقیت آنها و نقش مدیریت منابع انسانی در پروژه ها پرداخته است و به این نتیجه رسید که گرچه مدیریت منابع انسانی در پروژه توجه کمتری در مقایسه با مدیریت زمان، مدیریت منابع مالی و مصالح و همچنین تغییرات شده است، اما از اهمیت بالایی برخوردار است. (کاتبی ۱۳۸۴)

دانلود پایان نامه با موضوع روش های اندازه گیری بهره وری منابع انسانی

در سال ۱۳۴۴ خورشیدی برابر با ۱۹۶۵ میلادی، ایران علیرغم نداشتن تشکیلات بهره‌وری به عضویت سازمان بهره‌وری آسیایی (یک سازمان منطقه‌ای بین دولتی و غیرانتفاعی و غیر تبعیضی و هدف اساسی آن سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه از طریق ارتقاء بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی، صنت و معدن، خدمات و محیط زیست و تبلیغ جهت افزایش آگاهی نسبت به بهره‌وری است) درآمد. در سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی عضویت ایران را در سازمان بهره‌وری آسیائی مورد تصویب قرار داد، و وزارت صنایع سنگین سابق، مسئولیت دبیرخانه‌ای آن را به عهده گرفت و تشکیلات بهره‌وری در سال ۱۳۷۱ به عنوان سازمان بهره‌وری ملی راه اندازی شد و در سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۷۷ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ملحق گردید و با توجه به جایگاه فرابخشی آن به سازمان ملی و سپس در سال ۱۳۸۴ به مرکز ملی بهره‌وری ایران تغییر نام داد. از سال ۱۳۸۵ تا به امروز هم زیر نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قرار دارد. (سایت سازمان ملی بهره وری ایران)

 • انواع بهره وری

بهره وری را می توان در دو سطح بهره وری جزئی و بهره وری کلی طبقه بندی کرد:

۲-۳-۱- بهره وری جزئی

در واقع به طور کلی بهره وری نسبت بین ستانده و داده یک سیستم تولیدی را به صورت کمی توصیف می کند ولی هرگاه در نسبت مذکور از بین کلیه داده ها و منابع صرفاً رابطه بین ستانده با یکی از منابع و عوامل مورد بررسی قرار گیرد چنین بهره وری را بهره وری جزئی می نامند. که در رابطه
(۲-۲) مشخص می باشد:

 • National Iran Productivity Organization

پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

(۲-۲)

مثلاً رابطه بین تولید با زمان مصرف شده (یک منبع تولیدی) یا رابطه تولید با نیروی کار (یک منبع تولیدی) بهره وری جزئی را نشان می دهد. به عبارت دیگر بهره وری جزئی نسبت بین ستانده حاصل به ازای یک واحد از منبع مورد نظر است.

۲-۳-۲-  بهره وری کلی

بهره وری کلی در سطح پروژه به صورت زیر تعریف می شود) 🙁 Thomas et al. 1990,116

بهره وری فاکتورهای کل برابر است با نسبت کل خروجی ها به مجموع منابع انسانی، مصالح، تجهیزات، انرژی و سرمایه. رابطه (۲-۳) این تعریف را مشخص می کند:

Total factor productivity   (۲-۳)

 • بهره وری منابع انسانی

بهره وری منابع انسانی نیز به عنوان یکی از انواع بهره وری جزئی، تعاریف متعددی در سطح پروژه دارد که در اینجا به مطالعه برخی از آنها پرداخته می شود :

 • بهره وری منابع انسانی برابر است با تقسیم خروجی یا واحد کار بر نفر- ساعت صرف شده

. ( Gulezian & samelian, 2003,19) رابطه (۲-۴) این تعریف را مشخص می کند:

Labor productivity       (۲-۴)

تعریف دیگری وابسته به هزینه ارائه شده است :

بهره وری منابع انسانی برابر است با تقسیم درآمد ریالی بدست آمده بر هزینه منابع انسانی یا
نفر- ساعت صرف شده( ۱۱۶،(Thomas et al,1990. رابطه (۲-۵) و(۲-۶) بیان می شود:

Labor productivity =     (۲-۵)

پایان نامه ها

Labor productivity=  (۲-۶)

 

۲-۴-۱-  واحد اندازه گیری بهره وری منابع انسانی

در فعالیت های مختلف واحدهای مختلفی برای اندازه گیری بهره وری منابع انسانی وجود دارد که وابسته به واحد کار انجام شده می باشد. به عنوان مثال واحد بهره وری برای فعالیت های لوله گذاری که با متر طول اندازه گذاری می شود یا فعالیت بتن ریزی که با متر مکعب اندازه گیری می شود متفاوت است و به ترتیب برابر با متر بر نفر- ساعت و متر مکعب بر نفر- ساعت می باشد.

۲-۴-۲-  روش های اندازه گیری بهره وری منابع انسانی

اندازه گیری بهره وری منابع انسانی برای کنترل موثر بهره وری در پروژه های عمرانی بسیار مهم است زیرا هیچ کنترل و بهبودی بدون اندازه گیری و مقایسه قابل دستیابی نیست (Business Roundtable, 1982).

اندازه گیری کار، به توسعه تعیین استانداردهای کاری کمک می کند که این امر به مدیران امکان تولید ساخت با نتایج بهتری را می دهد. مدیران برای اینکه بدانند کارکنانشان چه میزان از کارشان را خوب انجام می دهند می توانند روش های اندازه گیری کار را به کار بگیرند. این کار نه تنها در فرآیند تولید بلکه در تمام فعالیت های مهندسی، اجرایی و اداری کاربرد دارد(Otis, 1980). این درحالی است که یک تکنیک واحد برای اندازه گیری کار در صنعت ساخت وجود ندارد. کاربرد های متعددی از هر یک از روش های اندازه گیری بر اساس تعریف مختلف بهره وری وجود دارد. (Business Roundtable,1982).

۲-۴-۲-۱-  روش نمونه گیری از کار

نمونه گیری از کار تکنیکی برای اندازه گیری کار است که فعالیت های منابع انسانی و
شماشین آلات را در قالب زمان صرف شده در فعالیت های موثر و غیر موثر تحلیل می نمایند. در این روش مشاهدات زیادی به طور تصادفی از منابع انسانی صورت گرفته که در گروه های کاری از پیش تعیین شده برای آن کار خاص طبقه بندی می شوند. این تکنیک امکان اندازه گیری کارایی را با بهره گرفتن از منابع و اطلاعات موجود درباره ویژگی تاخیرات در پروژه ارائه می دهند(Thomas&Daily 1983,109). در این روش مشاهدات به صورت پیوسته صورت نمی گیرد به علاوه این روش اگر از نظر آماری قابل اطمینان باشد و باز خورد مناسبی از کارها در مدت زمان کوتاهی بدست آورد، نمی تواند برای تعیین زمان استاندارد و محتوای کار مورد استفاده قرار گیرد. فعالیت های عمرانی در این روش
می تواند به کارهای مستقیم، کارهای کمک کننده ضروری و کارهای غیر موثر با تاخیرات طبقه بندی نمود (Thomas&Daily 1983,109 ).

۲-۴-۲-۲-  روش ارزیابی ۵ دقیقه ای

تکنیکی سریع ولی با دقت کم است، نسبت به روش نمونه گیری از کار که میزان تاخیرات و میزان کارایی منابع انسانی را به دست می آورد. بازه زمان برای مشاهده و ارزیابی منابع انسانی که بر حسب دقیقه می باشد برابر است با بیشترین این دو مقدار: ۵ دقیقه و تعداد منابع انسانی. در این تکنیک عملکرد هر یک از نفرات نیروی کار در طول مدت زمان مشاهده مورد ارزیابی قرار می گیرد و اگر زمان صرف شده برای هر نوع کار بیش از ۵۰% زمان کل باشد به هریک از افراد در آن بازه خاص یک نمره داده می شود. با تقسیم مجموع نمرات داده شده برای کارایی افراد بر کل نمرات ممکن میزان عملکرد منابع انسانی بدست می آید (Thomas&Daily 1983,109).

مدیران از این تکنیک برای آگاهی از تاخیرات و میزان آنها استفاده می کنند. این تکنیک میزان کارایی منابع انسانی را اندازه گیری می کند و جایی که برنامه ریزی دقیق تر منجربه بهره وری بیشتر می شود را نشان می دهد. اشکال عمده در تکنیک ارزیابی ۵ دقیقه ای و نمونه گیری کار این است که بیشتر
داده ها بر اساس قضاوت ذهنی فرد مشاهده کننده جمع آوری می شود و همراه با خطا است. (Oglesby et al 1989).

۲-۴-۲-۳-  روش پرسشنامه کارگران ماهر

روشی است برای تخمین زمانی که کارگران ماهر برای انتظار به منظور انجام کارها یا دوباره کاری ها صرف می کنند. پرسشنامه مستقیماً به موضوعاتی مانند تاخیرات به وجود آمده، کمبود مصالح و ماشین آلات، توانایی مدیریت و نظارت، فاکتورهای انگیزش و مشخص نمودن مشکلات، مربوط
می شود. پس از تکمیل پرسشنامه ها کارگران ماهر برای گفتگوی حضوری و رودررو دعوت می شوند تا در مورد نتایج حاصل بحث و تبادل نظر شود. تشخیص زمان از دست رفته توسط کارگران ماهر
می تواند به مدیران برای درک بهتر بازدهی کارگران کمک کند. (Borcherding & chsng 1985,111)

یکی از مشکلات این روش پیچیدگی پرسشنامه و نیز گفتگوی رودررو برای کارگران با سطح تحصیلات پایین است. به علاوه اشتباه یا سوء تعبیر در هنگام پاسخ دادن به سوالات از سوی کارگران ماهر می تواند اندازه گیری واقعی بهره وری را دچار انحراف کند.

۲-۴-۲-۴-  روش محاسبه تاخیرات توسط سر کارگران

برآورد روش محاسبه تاخیرات توسط سر کارگران یکی از از روش های اندازه گیری بهره وری است که در آن سر کارگران از نزدیک شاهد انجام کار هستند و زمان از دست رفته در پایان هر روز را تخمین
می زنند. این زمان های از دست رفته به واسطه تاخیرات به علل مختلف بستگی دارد. انجام این برآورد آسان تر و راحت تر و ارزان تر است.

این برآورد یک ابزار ارتباطی بین دفتر فنی و کارگاه می باشد که برای مدیران بازخورد مناسبی را در مورد حوزه مشکلات در کارگاه فراهم می سازد. با این وجود این روش نیز محدودیت هایی دارد.

در این روش زمانی که کارگران از کارهای کاغذی خسته می شوند و یا زمانی که آنها از انعکاس نتایج مخالف با نظر و عملکرد مدیران بیم دارند دچار اشکال می شود (Oglesby et al 1989).

۲-۴-۲-۵-  روش عکس برداری و یا فیلم برداری در بازه های زمانی

این روش به شخص این امکان را می دهد که اتفاقات را دوباره مشاهده کند و نکاتی را برای بهبود بهره وری، کیفیت و ایمنی کار به دور از هیاهو و شلوغی محیط کارگاه بیابد. این روش ارزان و آسان ولی در فاصله زمانی کم است و هنگامی که بازخورد های سریع از بهره وری عملیات کارگاهی نیاز باشد از روش های دیگر مناسب تر است(Oglesby et al 1989).

۲-۴-۲-۶-  روش زمان سنجی گروه

کارگران در یک بازه زمانی ثابت (به جای تصادفی بودن) مورد بررسی و مشاهده قرار می گیرند. این روش در سال۱۹۳۰ ارائه شد و در مطالعه عملیات های تکراری و با بازه زمانی کوتاه به کار گرفته شد. اطلاعات به دست آمده در این روش برای تایید تضمین هزینه و تعداد کارکنان، مفید می باشد. بازه زمانی بین ۳۰ ثانیه تا ۳ دقیقه متغیر است. در لحظه مشاهده فعالیت هر کارگر ثبت و طبقه بندی می شود. برطبق این روش زمان چرخه کل برابر است با کل زمان که شامل چندین بار رخ دادن فعالیت هر یک از کارگران بر حسب نفر- دقیقه تقسیم بر واحد خروجی که نشان دهنده کار تکمیل شده در یک چرخه
می باشد. (Thomas&Daily1983,109).

در مقایسه با دیگر روش ها تکنیک زمان سنجی گروه بین زمان کار، کارگروها و خروجی رابطه ای ایجاد می کند که می تواند بهره وری را اندازه گیری کند و به صورت عددی نمایش دهد.

۲-۴-۲-۷-  روش تعیین شاخص بهره وری سطح پروژهPLP  ۱

تحقیقاتی را در زمینه اندازه گیری بهره وری کل پروژه شد و شاخصی به نام بهره وری سطح پروژه PLP تعریف کردند. همان طور که گفته شده بهره وری نسبت بین خروجی و ورودی تعریف می شود. تعریفPLP توانست مقادیر خروجی و ورودی را برای فعالیت های مختلفی که در یک پروژه انجام
می شوند را به یک واحد تبدیل کند. برای مقادیر ورودی تعداد ساعات کاری منابع انسانی که برای تولید خروجی صرف می شود در نظر گرفته می شود. اما تعیین یک واحد برای کمیت های مقادیر خروجی موانعی را در پی داشت زیرا خروجی هریک از بخش های کار، واحد خاص خود را دارد. برای حل مشکل، عددی به نام واحد کار معادلEWU  ۲ تعریف شد که برابر است با مدت زمانی که برای انجام کار مورد نظر بر اساس استاندارد نیاز است. عدد بر حسب نفر- روز می باشد و یک روز برابر ۸ ساعت کار در نظر گرفته شده است. برای بدست آوردن EWU باید مقدار متوسط سرعت ساخت واحد   UPR 3 را از استاندارد استخراج کنیم. UPR برای میانگین نفر – ساعت مورد نیاز یک واحد کار می باشد. رابطه (۲-۷) ای مطلب را نشان می دهد:

EWU =  (۲-۷)

مقدار UPR را می توان از سه منبع اطلاعاتی کسب کرد:

 • اطلاعات پروژه های قبلی که در برخی از سازمان ها است.
 • استفاده از تجربه افراد متخصص.
 • اطلاعاتی که توسط مراجع ذیصلاح منتشر می شود.

در نتیجه با تبدیل تمام کمیت های کاری که در کل پروژه انجام می شوند به EWU  می توان مقادیر خروجی را با یک واحد اندازه گیری نمود. در نهایت مقادیرPLP برابر است با مجموع
نفر – ساعت صرف شده تقسیم بر مجموع مقادیر EWU. که طبق رابطه (۲-۸) بیان شده است:

PLP =  (۲-۸)

 • Project Level Productivity
 • Equivalent Work Unit
 • Unit Production Rate

نکته قابل توجه این است که می توان مقادیر PLP را به حدود روزانه، هفتگی، ماهانه و یا هر دوره زمانی دیگری که مورد نیاز است اندازه گیری کرد.

یکی از موارد کاربرد PLP اندازه گیری آن در یک پروژه در دوره های زمانی مختلف به طور مستمر و تجزیه و تحلیل تغییرات PLP می باشد که می توان با رسم نمودار این تغییرات زمانی را که در پروژه اخلال ایجاد می شود مشخص کرد. آنچه واضح است افزایش PLP به معنای کاهش بهره وری و کاهش آن نشان دهنده افزایش بهره وری است. (۱۳۲ ، ۲۰۰۶ ( Ralf & Lee

این روش هم دارای نواقصی است که به طور مثال، در این روش در صورت کسر مقدار ورودی و در مخرج کسر مقدار خروجی داده شده است که کاملاً بر عکس تعریف بهره وری است، همچنین در این روش هر روز کاری ۸ ساعت در نظر گرفته شده است که ممکن است این زمان متغیر باشد.

پایان نامه ارشد :

تا به حال هیچ فرآیند تولیدی اختراع و انجام نشده است، که به کار انسانی نیازمند نباشد. بنابر این هیچ تولیدی بدون مشارکت انسان صورت نمی گیرد. نقش منابع انسانی از کار بدنی به پیشرفته ترین مرحله رسیده است، یعنی انسان بیشتر فکر کند و ماشین کار کند.

صنعت ساخت و ساز شهری در ایران یکی از بخش های صنعت ساخت محسوب می شود که در دهه های اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته است، که این رشد در سال های پس از انقلاب بیشتر خود را نشان داده است. این روند نشان می دهد که متخصصان و مهندسین کشورمان به پیشرفت های قابل توجهی در این صنعت دست یافته اند و کارفرمایان، مهندسین مشاور و نیز پیمانکاران توانسته اند به تجربیات خوبی در این زمینه دست پیدا کنند.

گرچه گفته می شود هر پروژه ساخت و سازی دارای ویژگی های منحصر به فردی از نظر موقعیت محلی، طراحی و اجرا می باشد، اما بسیاری از عوامل موثر بر بهره وری ساخت در همه
پروژه ها یکسان است، که البته ممکن است میزان تاثیر آنها در هر پروژه ای متفاوت باشد. بنابراین نکته ای که نباید از آن غافل شد استفاده از تجربیات گذشته در پروژه های آتی است.

پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

در این تحقیق با موضوع ” بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری” ، همان طور که از عنوان تحقیق نیز مشخص است، فقط عامل منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است تا براساس تجربیات پروژه های گذشته فاکتورهای موثر بر این عامل در بهره وری ساخت و ساز شهری شناسائی، طبقه بندی و اولویت دهی شده و با در نظر گرفتن راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی این فاکتورها قدمی در جهت بهبود بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری و در نتیجه رشد این صنعت در کشور در برداشته شود.

 • بیان مسأله

در اهمیت منابع انسانی همین بس که گفته اند:” امروزه سرمایه اصلی پروژه های عمرانی منابع انسانی است.” برای دست یابی به اهداف پروژه و رسیدن به بهره وری معقول در پروژه ها لازم است که عوامل بهره ور در منابع انسانی شناسایی و مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند. از آنجا که بررسی عملکرد و یافتن عوامل موثر بر بهره وری در پروژه ها امری مهم و ضروری است، پس بهتر است این وظیفه بر عهده مدیران عمرانی که همان مدیران پروژه هستند، قرار گیرد.

در این تحقیق به بررسی عوامل تاثیر گذار بر بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری پرداخته می شود. با توجه به اهمیتی که منابع در پروژه های عمرانی دارند، منابع انسانی نسبت به سایر منابع همچون زمان، هزینه، مواد و مصالح کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و یا اگر بررسی شده با سرعت و به صورت مختصر بوده است. در مورد صنعت ساخت نیز، اهمیت منابع انسانی کمتر از سایر صنایع نمی باشد.

از آنجایی که کشور ایران جزء کشورهای در حال توسعه است و نیروی کار فراوان هم در آن وجود دارد، پس لازم است که تامل بیشتری بر حوزه مدیریت منابع انسانی انجام شود. اثرات مثبت و منفی که منابع انسانی بر سایر منابع و بهره وری پروژه می گذارد در موقعیت پروژه نقش مهمی دارد، که اغلب از دید مسئولین و مدیران پروژه ها نادیده گرفته می شود .

در این راستا با ایجاد ارتباطی بین رشته های مدیریت و عمران علم جدیدی حاصل شده است که مهندسی مدیریت ساخت نامیده می شود، که یکی از محدوده های وظایف این مدیریت، مدیریت منابع انسانی در پروژه های عمرانی است.

 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در دنیای پر رقابت امروز بهره وری یکی از مولفه های اساسی و مهم برای تضمین موفقیت و سودآوری یک صنعت یا یک پروژه می باشد. بهره وری را می توان مستقیماً به میزان کاهش هزینه و یا افزایش سود آوری نسبت داد. از آنجا که همه پروژه ها ضمن حفظ کیفیت، کاهش هزینه ها و زمان اجرا مورد نظر می باشد، لذا با بهبود بهره وری می توان میزان سود آوری پروژه را تضمین کرد. علی رغم اهمیت بهره وری در پروژه ها، مفهوم آن با توجه به جهانی شدن و رقابت های فشرده در دهه های اخیر بیشتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. این در حالی است که ما سود پروژه های خود را از تکنیک های اثبات شده مدیریت انتظار داریم.  (Neumann et al 2003)

اما کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران به طور مناسب و کاملاً سیستماتیک با بهره وری آشنایی نداشته و از تاثیر آن بر پروژه ارزیابی درستی ندارند.

از آنجا که بهبود بهره وری مساوی سود بیشتر می باشد (Honna & Heal  ۱۹۹۴,۲۱) . پس حتی با اندک بهبودی که بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری ایجاد می کند، می توان صرفه جویی قابل توجهی در هزینه و زمان رغم زد که این مسئله اهمیت تحقیق را می افزاید.

ذکر این مسئله هم قابل تامل است که کشور ایران در خط زلزله هیمالیا قرار دارد وگسل های فراوانی در اکثر نقاط کشور وجود دارد و بیش از ۱۳۰ زلزله در کشور در قرن گذشته با قدرت بالا به وقوع پیوسته است و حدود ۲۵ زلزله بزرگ که بیش از ۲۰۰,۰۰۰ کشته برجا گذاشته و بسیاری از
شهر ها و هزاران روستا را ویران کرده است و زیان های اقتصادی زیادی نیز در بر داشته است. دلیل این همه ویرانی آسیب پذیری بناها بوده است. Tabassi  ۲۰۰۸))

عوامل متعددی می توان برای علت ویرانی این بناها بیان کرد، از جمله طراحی ضعیف و یا استاندارد نبودن مصالح، ولی می توان به جرات می توان گفت، که بسیاری از این بناها، هم طراحی دقیق و مناسبی داشته اند و هم مصالح استانداردی در آنها به کار رفته بود. پس با این توصیفات می توان علت جدیدی برای این ویرانی ها بیان کرد به عنوان “کیفیت پایین در نظارت و اجرای ضعیف ساخت و سازها ” که عامل اصلی آن منابع انسانی است.

بهره وری یکی از موضوعات بسیار مهم در پروژه های ساخت بوده و ضامن کاهش هزینه ها و استفاده مطلوب از منابع موجود است. همچنان که برنامه ریزی های قبل از شروع پروژه تأثیر قابل توجهی بر روی عملکرد پروژه ها دارد، بهبود بهره وری نیز می تواند تا ۳۰% در هزینه پروژه تأثیر گذارد.( Jiukun Dai  ۲۰۰۹,۱۳۵)

 • اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق نگاهی جامع (شناسایی و رتبه بندی) کلیه عوامل موثر بر بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری است. بهبود بهره وری در ساخت و سازها منجربه افزایش کارایی و بازدهی در پروژه ها و همچنین کسب منافع قابل توجهی از نظر زمانی و مالی خواهد شد. با انجام این تحقیق امید است تا گامی در جهت توسعه و بهبود صنعت ساخت و ساز شهری برداشته شود تا شاهد بالا رفتن کیفیت بناها در برابر زلزله و سایر بلاهای طبیعی باشیم.

از این رو می توان اهداف این تحقیق را تفکیک کرد :

 • بررسی میزان آگاهی مدیران پروژه ها، پیمانکاران ،کارفرمایان و مشاوران فعال، در زمینه
  بهره وری منابع انسانی.
 • تحلیل عوامل در ایجاد افزایش بهره وری منابع انسانی.
 • دستیابی و استخراج فهرستی از متداول ترین معیارهای بهره وری منابع انسانی.
 • تعیین کلیدی ترین و مهمترین عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی.
 • بررسی عوامل بر اساس یک رویکرد نوین(فاز اجرایی چرخه حیات پروژه).
 • دسته بندی عوامل بر اساس استاندارد ۱PMBOK 2012 در قالب دسته بندی ۴ گانه.
 • ارائه مدل ۲N.HR جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی در شرکت های پیمانکاری.
 • ارائه مدل ۳P.Sجهت مقایسه وضعیت بهره وری منابع انسانی درشرکت های پیمانکاری.
  • جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

در مطالعات قبلی در این زمینه، بیشتر به شناسایی عوامل پرداخته شده است و کمتر به میزان تاثیر این عوامل بر پروژه پرداخته شده است و یا حتی می توان گفت که فقط به تحلیل موارد بسنده کرده اند.

تا به حال بهره وری منابع انسانی در قالب و یا با رویکردی تحت عنوان فاز اجرایی چرخه حیات بر اساس دسته بندی ۴ گانه در استاندارد PMBOK 2012، برای پروژه ها مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است. پس بر اساس این رویکرد نوین می توان بهره وری منابع انسانی را شناسایی و مورد تحلیل
قرار داد.

در پایان هم بر اساس خروجی ها و نتایج حاصل از این رویکرد نوین می توان عوامل شناسایی شده را در قالب مدل های مذکور ارائه کرد.

 • Project Management Body Of Knowledge
 • productivity Numbers human resources
 • human resources productivity Status

 

 • سؤالات تحقیق

 • بهره وری چیست ؟
 • بهره وری چه اهمیتی در پیشرفت پروژه دارد ؟
 • اولویت بندی این معیارها را چگونه تعیین و بررسی می کنند؟
 • مدیران پروژه ها بخشی را به عنوان مدیریت منابع انسانی در پروژه خود دارند؟
  • فرضیه‏های تحقیق

از میان منابع مختلفی که بر بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری موثر است، با توجه به اهمیت بالا و محدودیت های زمانی و حجمی تحقیق، فقط به مطالعه بهره وری منابع انسانی پرداخته شده است.

 • بررسی میزان تاثیر هر یک از عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی.
 • تفاوت انتخاب عوامل و میزان تاثیر هر یک از آنها از دیدگاه کارفرما، مشاور و پیمانکار.

بر اساس مطالعاتی که در گذشته انجام گرفته است عوامل بسیاری بر بهره وری تاثیر گذار هستند و رویکردهای مختلفی برای طبقه بندی این عوامل وجود دارد. بر طبق یکی از این روش ها، عوامل موثر بهره وری ساخت به سه گروه زیر طبقه بندی می شوند  (Adrian 1987):

 • عوامل مختص به خود صنعت مانند دولتی بودن کارفرما و ضعف قوانین و مقررات پیمان که بعضاً به عنوان عوامل خارجی نیز به شمار می آیند.
 • عوامل وابسته به منابع انسانی و ماشین آلات مانند انگیزه، مهارت و آموزش منابع انسانی و خرابی ماشین آلات.
 • عوامل موثر به مدیریت مانند ضعف در طراحی و نظارت بر اجرا.
  • محدودیت های تحقیق

مهم ترین محدودیت های تحقیق در زمینه عوامل موثر بر بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری، در زمینه مطالعات گذشته که به صورت کتابخانه ای صورت گرفت. متاسفانه تحقیقات بسیار کمی انجام شده بود و حتی به جرأت می توان گفت که اندک تحقیقات انجام شده به صورت ناقص بوده است. تحقیقاتی هم که بر روی سایر صنایع ساخت صورت گرفته عوامل و حتی دسته بندی عوامل هم اکثراً به صورت کاملاٌ بی نظم بررسی شده است.

از عوامل دیگری هم که می توان به طور خلاصه اشاره کرد عبارتند از:

  پایان نامه ها

 • محدودیت های سوابق مطالعاتی و پژوهشی مدون و در دسترس داخلی.
 • محدودیت کسب اطلاعات از شرکت های حرفه ای خارجی.
 • بی میلی و حتی مخالفت مدیران و مسئولین پروژه ها با ارائه اطلاعات و محرمانه پنداری عوامل.
 • عدم تحویل به موقع پرسشنامه ها از طرف مسئولین.
  • بهره وران تحقیق
 • کارفرمایان
 • مشاوران
 • پیمانکاران
 • مدیران پروژه ها
 • سرپرستان کارگاه
 • شهرداریها.
  • تعریف واژه‏ها

در این قسمت برخی از واژه هایی که دارای کاربرد بیشتری در این تحقیق هستند توضیح داده
می شود:

 • بهره وری

بهره وری یکی از مفاهیم اقتصاد و مدیریت است، که در یک تعریف ساده، به میزان خروجی به ازای هر واحد از ورودی اطلاق می شود.(S.cottrel  ۲۰۰۶,۱۳۲)

 • پروژه

پروژه یک تلاش موقتی است که در راستای ایجاد یک محصول، خدمت یا نتیجه منحصر به فرد انجام شود. طبیعت موقتی پروژه ها بیانگر یک پایان و شروع مشخص است. پایان، زمانی حاصل
می شود که اهداف پروژه به دست آمده باشند یا اینکه پروژه به علت آنکه اهدافش نباید یا نمی توانند برآورد شوند، فسخ می گردد و یا اینکه نیازی به حیات بیشتر پروژه، احساس نشود. موقتی بودن، لزوماً به معنای کوتاه بودن دوره زمانی نیست.

 

 

 • مدیریت پروژه

مدیریت پروژه کاربرد دانش، مهارت ها، ابزار ها و تکنیک های مرتبط با فعالیت های پروژه در راستای تامین الزامات پروژه است.

 • منابع انسانی

منابع انسانی مد نظر در این تحقیق که زیر نظر مدیر پروژه در پروژه های صنعت ساخت و ساز شهری مشغول به کار هستند شامل :

 • رئیس کارگاه
 • مدیران و معاونین میانی
 • مهندسین کارگاه و تکنسین ها
 • کارمندان غیر فنی
 • کارگران فنی ساده
 • پیمانکاران جزء
 • و غیره.
  • مدیریت منابع انسانی پروژه

مدیریت منابع انسانی پروژه، شامل سازماندهی، مدیریت و رهبری تیم پروژه می باشد. تیم پروژه متشکل از افرادی است که نقش ها و مسئولیت ها، برای تکمیل پروژه، به آنها تخصیص داده شده است.